Studie se věnuje problematice komunitní energetiky v České republice s důrazem na stanovení hodnot technického a ekonomického potenciálu vybraných obnovitelných zdrojů a opatření vhodných k řízení toků elektřiny. Zaměření této studie, včetně detailu zpracování, představuje nejen v českém prostředí, ale také v okolních zemích unikát.

Rozvoj komunitní energetiky v ČR do značné míry závisí na tom, jaké legislativní podmínky a podmínky veřejné finanční podpory budou nastaveny. Zmínky o komunitizaci energetiky nalezneme například ve Vnitrostátním plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu, kde je dávána do souvislosti s lokální akceptací OZE, zapojením spotřebitelů nebo investicemi do místa, kde se komunita nachází. Z Plánu dále vyplývá, že ČR zavede rámec pro podporu a usnadnění rozvoje komunitní energetiky prostřednictvím legislativních i nelegislativních opatření. Plánováno je také zavedení finanční podpory, především se jedná o program KOMUNERG v rámci Modernizačního fondu, který se v nyní připravuje a jeho spuštění se očekává v roce 2023. Komunitní energetika má potenciál přispět k naplňování energetických cílů ČR, a to především díky budování nových OZE, zvyšování podílu obnovitelné energie na spotřebě a edukaci spotřebitelů.