Anna Beata Háblová: Nevýslovný

GALERIE ARTWALL 

V první výstavě nového roku pokračuje galerie Artwall ve svém zaměření na environmentální témata. Tentokrát se však diváci místo s výtvarnými díly setkají s experimentální poezií. Básnířka, slamerka, architektka a urbanistka
Anna Beata Háblová pro galerii Artwall napsala soubor krátkých básní pojednávajících o klimatické změně, devastaci a vysychání krajiny, odlesňování, ale i nedávné ekologické katastrofě na řece Bečvě.

Vernisáž výstavy proběhne online 19. 1. 2021 v 18:00 na platformě zoom pod tímto odkazem a přihlašovacími údaji (ID: 929 9892 1316 ; heslo: 743491) a bude streamovaná na FB stránce galerie, součástí vernisáže bude eko-slam v podání umělkyně.

Výstava proběhne od 19. 1. do 31. 3. 2021 v galerii Artwall na nábřeží kpt. Jaroše a Edvarda Beneše v Praze. Záštitu nad výstavou převzala radní Hlavního města Prahy Hana Třeštíková. 

Rozšířená verze výstavy bude od 19. 1. do 31. 3. dostupná na www.artbiom.cz

                                                               
                                                           Událost na facebooku
 

Ekologický apel v poezii

V první výstavě nového roku pokračuje galerie Artwall ve svém zaměření na environmentální témata. Tentokrát se však diváci místo s výtvarnými díly setkají s experimentální poezií. Básnířka, slamerka, architektka a urbanistka
Anna Beata Háblová pro galerii Artwall napsala soubor krátkých básní pojednávajících o klimatické změně, devastaci a vysychání krajiny, odlesňování, ale i nedávné ekologické katastrofě na řece Bečvě.
 
Anna Beata Háblová prostřednictvím poezie popisuje nepoetickou realitu ekologické destrukce. Název výstavy „Nevýslovný“ odkazuje ke skutečnosti, že konstatování o ničení přírody, jsou-li opakována stále dokola, začínají pomalu ztrácet svůj význam. Přitom však dopad změn klimatu a devastace krajiny může být v důsledku ekologických katastrof nevýslovně ničivý. "Pokud na řadu nepřijdou činy, ze slov se stanou jen cáry", konstatuje autorka. Umělkyně dále dodává: „Poezie je forma, která úspornými prostředky rozestírá více vrstev. Chtěli bychom ji někam zařadit, ale ono to nejde. Básně vystavené v galerii Artwall by mohly být haiku, ale nejsou, mohla by to být textovka bez diakritiky, ale ta to není, mohlo by to být napsané na stroji, ale ani to není pravda. Podobná nejednoznačnost je i nejednoznačností naší budoucnosti.“
 
Slova psaná strojopisem jsou rozmístěna tak, že jednou tvoří kříž, jindy zas jednotlivá písmena padají nebo přecházejí ve vytečkované, postupně mizející řádky. To podstatné a zároveň nevyslovitelné se odehrává mezi řádky. Na pozadí strohého popisu banálních skutečností evokuje autorka nepředstavitelnou krizi, která může přijít, pokud zůstaneme nečinně přihlížet. Touto netradiční formou se pokouší sdělit nevýslovné a přitom vytrhnout diváky z lhostejnosti vůči budoucnosti životního prostředí i celé naší planety.
 
Projekt vzešel z otevřené výzvy galerie Artwall nazvané „Návrat k normálu není možný“. Galerie Artwall se ve výzvě zaměřila na téma proměny společnosti po pandemii COVID-19. V kontextu koronavirové krize často slyšíme výzvy, abychom se vrátili k normálu. Způsob života, který naše společnost považuje za normální, je však ve vztahu k naší planetě jednoznačně destruktivní a mohl by vést ke globálnímu kolapsu. „Krize nám může pomoci pochopit, že v předešlé normalitě nebylo nic racionálního nebo nezbytně nutného. Vzniklou šanci je zapotřebí využít k představení nových ekonomických a společenských modelů, které budou založeny na respektu k přírodě. Návrat ke špinavé budoucnosti by byl promarněnou šancí. Na to upozorňuje i výstava Nevýslovný na Artwall,“ uvádějí kurátorky galerie Artwall Lenka Kukurová a Zuzana Štefková.
 
O autorce:
Anna Beata Háblová je básnířka, slamerka, architektka, urbanistka, teoretička. Za architektonické návrhy i teoretické práce získala ceny Young Architect Award 2010 nebo Young Planning Professionals Award 2012. Publikovala čtyři básnické sbírky a dvě populárně naučné knihy: Města zdí - život a smrt obchodních center (Dokořán, 2017) a Nemísta měst – opomíjená, pomíjivá a míjená místa měst (Host, 2019). Její básně byly přeloženy do několika evropských jazyků.

Kontakty:
Kurátorky výstavy:
Lenka Kukurová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
Zuzana Štefková Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Umělkyně: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kontakt pro média: Eva Andrejsová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Více informací: www.artwallgallery.cz
 
Projekt probíhá s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, Hlavního města Prahy a Městské části Praha 7.
Mediálními partnery projektu jsou Artmap, Radio 1, GoOut, JlbJlt.
 

English version:

 

Anna Beata Háblová: UNSPEAKABLE

GALERIE ARTWALL

In the first exhibition of the year, the Artwall Gallery continues its focus on environmental issues. This time, however, the audience will encounter experimental poetry instead of works of art. Poet, slam poet, architect, and urban planner Anna Beata Háblová wrote a set of short poems for the Artwall gallery dealing with climate change, devastation, deforestation, and dehydration of landscapes, but also the recent ecological catastrophe on the river Bečva.

Opening will take place on January 19th, 2021, from 6 pm to 8 pm online and streamed on the FB page of Artwall Gallery. Please, use these codes to log in: (ID: 929 9892 1316 ; Passcode: 743491)

The exhibition will be on view from January 19th 2021 March 31, 2021 at Artwall Gallery, Embankment kpt. Jaroše and Edvarda Beneše, Prague.
The exhibition is organised under the auspices of Hana Třeštíková, the Prague City Councillor for culture.

The extended version of the exhibition will be available from 19th of January to 31st of March at www.artbiom.cz

                                     Event on Facebook

Ecological appeal in poetry
 
In the first exhibition of the year, the Artwall Gallery continues its focus on environmental issues. This time, however, the audience will encounter experimental poetry instead of works of art. Poet, slam poet, architect, and urban planner Anna Beata Háblová wrote a set of short poems for the Artwall gallery dealing with climate change, devastation, deforestation, and dehydration of landscapes, but also the recent ecological catastrophe on the river Bečva.
 
Anna Beata Háblová uses poetry to describe the non-poetic reality of ecological destruction. The title of the exhibition "Unspeakable" refers to the fact that statements about the destruction of nature, if repeated over and over again, are slowly beginning to lose their meaning. However, the impact of climate change and landscape devastation can be unspeakably devastating as a result of environmental disasters. "If we won’t move from words to deeds, the words become just shreds," the author states.
 
She adds: “Poetry is a form that invokes multiple layers of meaning with economical means. We would like to pigeonhole it somehow, but it does not work. Poems exhibited in the Artwall gallery could be haiku, but they are not, it could be a text message without diacritics, but it is not, it could be typed, but this is not true either. Such ambiguity is also the ambiguity of our future."
 
Individual words written in typescript are arranged in such a way that sometimes they form a cross, other times the letters fall or turn into dotted, gradually disappearing lines. The essential and at the same time unspeakable takes place between the lines. Against the background of a stark description of banal facts, the author evokes an unimaginable crisis that can encroach if we remain idle. In this non-traditional form, she tries to communicate the unspeakable and at the same time set free the audience from indifference to the future of the environment and our entire planet.
 
The project arose from an open call of the Artwall gallery entitled "There is no Back to Normal". The Artwall Gallery focused on the topic of the transformation of society after the COVID-19 pandemic. In the context of the coronavirus crisis, we often hear calls to return to normal. However, the way of life that our society considers normal is deeply destructive to our planet and inevitably leads to a global collapse. "The crisis can help us understand that there was nothing rational or necessary in the previous normality. It is necessary to use the opportunity to present new economic and social models based on respect for nature. Returning to a dirty future would be a missed chance. This is also the point of the current exhibition,“ state the curators of the Artwall Gallery Lenka Kukurová and Zuzana Štefková.
 
About the artist:
Anna Beata Háblová is a poet, slam poet, architect, urban planner, and theorist. She has received the Young Architect Award 2010 and the Young Planning Professionals Award 2012 for her architectural designs and theoretical work. She has published four poetry collections and two popular science books: Cities of Walls - Life and Death of Shopping Centres (Dokořán, 2017) and Non-Places of Cities - Neglected, Transient, and Missed Cities (Host, 2019). Her poems have been translated into several European languages.
 
Curators:
Lenka Kukurová, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Zuzana Štefková Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Contact for media: Eva Andrejsová: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Artist: Anna Beata Háblová Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
More information here: www.artwallgallery.cz
 
The project is realised with financial support of the Czech Ministry of Culture and City of Prague. 

Media contacts are Artmap, Radio 1, Goout, and JlbJlt.