Odstavení uhelných elektráren je nutný a proveditelný úkol - na tom se shodují experti think tanku Ember, Fakta o klimatu a ekologické organizace Hnutí DUHA. Zároveň nerozporuji, že bez adekvátní náhrady výroby a flexibilního výkonu by odstavení uhelných zdrojů způsobilo nedostatek elektřiny a její výpadky, jak varuje provozovatel přenosové soustavy ČEPS. Na dnešním on-line setkání s novináři upozornili experti na překážky, které brání dlouhodobému pokračování ve spalování uhlí v ČR a cesty, jak se s tímto vývojem v energetice vypořádat. Představili také oponenturu závěrů, které udělal ČEPS na základě scénářů Hodnocení zdrojené přiměřenost do roku 2040 [1].

Ekonomické podmínky pro provoz uhelných elektráren, evropská pravidla související s ochranou klimatu a ovzduší, strategie bank a pojišťoven i plány samotných provozovatelů energetických zdrojů ukazují, že se bez uhelných elektráren budeme muset obejít nejpozději v roce 2033, jak uvádí i programové prohlášení vlády ČR a vládou schválená východiska Státní energetické koncepce ČR [2]. Hnědé uhlí - na němž je založena naše uhelná energetika - není ani vhodným záložním zdrojem, neboť by bylo velmi drahé udržovat uhelné doly a elektrárny v provozu po malou část roku. Ruská agrese proti Ukrajině a prudký růst ceny zemního plynu oživily uhelnou ekonomiku jen dočasně. Uhlí neobstojí v konkurenci obnovitelných zdrojů a nemůže nabídnout v oblasti systémových služeb pro elektrizační soustavu srovnatelnou službu jako plynové elektrárny, bateriová akumulace či chytré řízení výroby a spotřeby. 

Během uplynulého zimního půlroku (od začátku října 2022 do konce března 2023) došlo v Evropské unii k poklesu výroby elektřiny z uhlí oproti stejnému období o rok dříve o 11 %. Podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů ve stejném období dosáhl 40 % a poprvé v historii překonal produkci elektráren na fosilní paliva [3]. Vzhledem k aktuálním koncepcím Fit for 55 a RePowerEU bude trend rozvoje obnovitelných zdrojů prakticky jistě pokračovat.  

Již dříve několik na sobě nezávislých modelování české energetiky - včetně modelování od ČEPS pro Uhelnou komisi - ukázalo, že soustava bez uhlí fungovat může [4]. Je však potřeba rychle zvyšovat podíl obnovitelných zdrojů (kromě fotovoltaických jsou potřeba i nové větrné elektrárny, protože tyto dva zdroje se výborně doplňují časovým průběhem výroby). Dále je nutné využít potenciál transformace teplárenství pro zvýšení výroby elektřiny v kogeneraci a tedy i zvýšení nabídky systémových služeb pro síť, zapojit plynové elektrárny pro špičkovou výrobu a otevřít trh akumulaci a dalším moderním modelům v energetice.

Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, říká: “Prodloužení spalování uhlí za rok 2033 je falešná naděje. Ve skutečnosti s ním pravděpodobně budeme končit dříve. Cena emisních povolenek tlačí uhelné elektrárny a teplárny do červených čísel. Zároveň peníze z prodeje povolenek motivují energetické společnosti využít příležitost ke změně paliva a k výstavbě obnovitelných zdrojů. Dalším důvodem jsou zpřísňující se limity na ochranu zdraví, které staré elektrárny neplní. Například Prunéřov II to již vzdal a nechal do povolení k provozu napsat odstavení nejpozději v roce 2030. Hnědouhelný průmysl je také velmi neflexibilní. Když se odstaví část kotlů spalujících uhlí z jednoho velkolomu, pokračování těžby pro zbytek kotlů se nebude vyplácet. Bylo by také nesmírně drahé udržovat velkolom a elektrárnu kvůli občasnému provozu doplňujícímu obnovitelné zdroje.” 

Chris Rosslowe, analytik think tanku Ember, říká: "Navzdory malému oživení v roce 2022 spěje výroba elektřiny z uhlí v Evropě ke svému konci. Nárůst cen elektřiny způsobený nedávnou plynovou krizí pak odhalil nesprávnost předpokladu, že fosilní paliva jsou levná a spolehlivá. Kroky k posílení evropské energetické bezpečnosti vedly k dalšímu povzbuzení rozvoje obnovitelných zdrojů, který bude při zachování současných trendů dále zrychlovat.” 

Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA, říká: “Mediální zájem, který propukl po zveřejnění hodnocení zdrojové přiměřenosti, vyplynul hlavně ze záměny scénáře s predikcí. Scénáře ukazují, že v případě odstavení uhelných elektráren bez dostatečné náhrady nebudeme mít dostatek elektřiny. To ovšem neznamená, že se tak stane. Ve chvíli, kdy se energetickým firmám nevyplatí provozovat uhelné elektrárny, budou investovat do obnovitelných a plynových zdrojů a dalších řešení. Skutečnost, že by pro ně bylo jednodušší provozovat uhelné elektrárny, kdyby bývaly byly rentabilní, na jejich rozhodnutí nic nezmění.” 

Jan Krčál, analytik think tanku Fakta o klimatu, uvedl: “Pro úspěšné zvládnutí konce uhlí nestačí nějaký jeden zázračný nástroj. Zdaleka nejdůležitější je rychlý rozvoj větrné a solární energetiky. Podle všech dostupných analýz a scénářů je ale potřeba ho doplnit pestrou škálou dalších nástrojů: rozvojem akumulace a flexibility spotřeby, záložními plynovými zdroji, tepelnými čerpadly v teplárenství, dalším udržitelným využitím biomasy. Taková transformace je ekonomicky nutná, přinese nám ale také čistější vzduch a snížení emisí CO2. Přitom rychlé snížení emisí po celém světě je potřebné pro odvrácení nejhorších dopadů změny klimatu.”

 

Tisková zpráva Hnutí DUHA a Fakt o klimatu z 11. května 2023.

 

Prezentace od expertů vystupujících k tématu na doprovodném webináři:

 

Poznámky:

[1] Koželouh, J., Polanecký, K., 2023. Prodloužení spalování uhlí po roce 2033 je falešná naděje. Je nutné hledat jiné cesty - https://hnutiduha.cz/publikace/prodlouzeni-spalovani-uhli-po-roce-2033-je-falesna-nadeje-je-nutne-hledat-jine-cesty

[2] https://hnutiduha.cz/aktualne/vladni-vychodiska-energeticke-koncepce-mysli-na-klima-i-energetickou-chudobu-podcenuji-vsak 

[3] https://ember-climate.org/insights/research/weathering-the-winter/

[4] Ukončení spalování uhlí bez nedostatku elektřiny je možné v roce 2033, ukázaly výpočty ČEPS pro Uhelnou komisi před více než dvěma lety. ČEPS přitom počítal s daleko menším rozvojem obnovitelných zdrojů během příštích deseti let, než se dá předpokládat dnešní perspektivou. Podklad na jednání UK dne 20. října 2020 s ohledem na modelování možného útlumu uhlí: https://zelenykruh.cz/wp-content/uploads/2020/12/Podklad-na-jedn%C3%A1n%C3%AD-UK-s-ohledem-modelov%C3%A1n%C3%AD-2020-po-p%C5%99ipom%C3%ADnk%C3%A1ch_2020_11_19.pdf Podklady z Uhelné komise zveřejnil Zelený kruh, coby jedna z členských organizací komise.

Energynautics - Czech Power Grid without Electricity from Coal by 2030 z roku 2018 testovala dopady odstavení uhelných elektráren do roku 2030 na provoz české elektrizační soustavy: https://frankbold.org/sites/default/files/publikace/czech_grid_without_coal_by_2030_fin_0.pdf

Agora Energiewende, Forum energii - Modernizace evropského hnědouhelného trojúhelníku z roku 2020 brala v úvahu vývoj v Německu, Polsku a České republice: https://static.agora-energiewende.de/fileadmin2/Partnerpublikationen/2020/Lignite_Triangle/CZ-Modernizace_evropske__ho_hne__douhelne__ho_troju__helni__ku_net.pdf 

Ember - Coal-free Czechia 2030 z listopadu 2020 studii Coal-free Czechia 2030, modeluje kompletní ukončení využívání uhlí pro výrobu tepla a elektřiny v roce 2030: https://ember-climate.org/project/coal-free-czechia-2030/