(Fotografie: zdroj Unsplash)

Dnes se v Praze schází na neformálním jednání ministři odpovědní za energetiku v členských zemích EU. Sociální a ekologické organizace, které se spojily v rámci iniciativy Energie lidem! jim vzkazují, že hlavním motivem evropské strategie pro energetiku musí být zajištění dostupného a energeticky efektivního bydlení pro všechny Evropany a Evropanky. Jednotlivé státy - včetně ČR - nesmí zůstat u pouhého a příliš pozdního zastropování cen energií, ale cíleně pomáhat nízkopříjmovým a jinak znevýhodněným domácnostem, které se už ocitly v energetické chudobě nebo jim tato bezprostředně hrozí. Všude v EU je potřeba nastavit podporu pro pořizování solárních panelů, tepelných čerpadel a zateplování domů tak, aby z benefitů a úspor energií těžily i zranitelné skupiny obyvatel.

Proto je potřeba co nejrychleji na Evropské úrovni dojednat Sociální klimatický fond, ale zároveň využívat pro pomoc nízkopříjmovým domácnostem se zateplováním a samovýrobou elektřiny stávající zdroje jako je Modernizační fond či výnosy z aukcí emisních povolenek. Také je nutné zvýšit evropské cíle pro obnovitelné zdroje a energetickou efektivitu, aby se rychleji snižovala závislost na drahých fosilních palivech.

Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, říká: “Evropa potřebuje nejen krizová řešení, ale úplně nový plán pro energetiku. Transformace směrem k obnovitelným zdrojům ovšem nemůže být pomalejší, ale naopak musí být rychlejší a hlavně sociálně spravedlivější. Evropští ministři a ministryně by se měli domluvit na zajištění energeticky efektivního bydlení s nízkou spotřebou a lokálními zdroji energie pro všechny Evropany a Evropanky. Například česká vláda ukazuje, že si sociální dopady závislosti na fosilních palivech stále plně neuvědomuje, jinak by nemohla stanovit zastropování cen až od ledna 2023 či neúčinný úsporný tarif a místo toho by cílila sociální slevy na ohrožené domácnosti a zpřístupnila zateplování a solární panely i lidem s nízkými příjmy.”     

Barbora Bírová, ředitelka Platformy pro sociální bydlení, říká: „Řešení energetické krize se neobejde bez komplexního řešení stále se zhoršující nedostupnosti bydlení. Je třeba, aby jednotlivé kroky zajišťující prevenci a řešení bytové nouze byly koordinované, a to i na evropské úrovni. Na úrovni ČR je však v první řadě klíčové přijmout zákon o podpoře v bydlení a zajistit více peněz na stavbu či rekonstrukci sociálních bytů. Dále je třeba zpřístupnit příspěvek na bydlení, aby mohl domácnostem s drahými energiemi opravdu efektivně pomáhat.

Jaroslav Bican, koordinátor energetické kampaně Greenpeace, uvádí: “Aktuální energetická krize by měla vést ke zvýšení evropských ambic v obnovitelných zdrojích, abychom se co nejdříve zbavili naší závislosti na fosilních palivech. Evropští ministři a ministryně by měli usilovat o podíl obnovitelných zdrojů minimálně ve výši 50 % v roce 2030. Součástí řešení této krize ale musí být cílená podpora solárních střech, tepelných čerpadel a energetických úspor, aby na ně dosáhly i ty nejvíce zranitelné skupiny obyvatel, které jsou energetickou chudobou ohrožené nejvážněji. Bydlení v Evropě musí být energeticky efektivní a dostupné pro každého, a proto by mělo být podpořeno dostatečným množstvím finančních prostředků.”  

Barbora Jelínková, Re-set: platforma pro sociálně-ekologickou transformaci, říká: “Pokud chceme řešit energetickou krizi, je třeba současně řešit i krizi bydlení. Přes 40 procent naší spotřeby energií je v důsledku energetické (ne)efektivity budov. Po celé Evropě máme přitom více než 75 procent budov energeticky neefektivních. Neadekvátní a nejisté bydlení je navíc jednou ze základních příčin nejen energetické chudoby. Potřebujeme investovat do zateplování a renovací budov, stejně jako do lokálních obnovitelných zdrojů energie, a jedno i druhé zpřístupnit těm, kteří si to v současnosti nemohou dovolit.”  


Pro zajištění dostupnosti bydlení a sociálního bydlení a pro dlouhodobé zajištění energetických potřeb za sociálně únosné ceny navrhují sociální a ekologické organizace tato opatření pro ČR [1]:

  • Pravidelná aktualizace výše a zjednodušení příspěvku na bydlení, aby rychle a efektivně pomohl domácnostem, které nezvládají pokrýt náklady na energie.
  • Zákaz odpojení od energií a sociální slevy jako ochrana zranitelných zákazníků a domácností ohrožených energetickou chudobou.
  • Přijetí zákona o podpoře v bydlení, který umožní vybudování sítě kontaktních míst bydlení ve všech obcích s rozšířenou působností a sítě terénních služeb prevence ztráty bydlení.
  • Výrazné navýšení alokací pro pořizování, rekonstrukce a výstavbu sociálního bydlení.
  • Podpora zateplování, solárních střech a bezplatného poradenství přístupných i pro nízkopříjmové, aby si každý mohl zajistit trvalé snížení spotřeby drahé energie.
  • Změna vyhlášky o rozúčtování nákladů na vytápění a teplou vodu pro motivaci domácností šetřit energií v bytových domech.
  • Komunitní obnovitelné zdroje a sdílení lokální čisté elektřiny v rukou lidí pro nezávislost na drahých dodávkách ze sítě.
  • Založení fondu pro podporu odkupování městských energetických podniků městy a transformaci teplárenských soustav.
  • Energetická koncepce státu založená na masivním rozvoji obnovitelných zdrojů a maximálních úsporách energie pro nezávislosti na drahých fosilních palivech.
  • V rámci iniciativy Energie lidem! organizace také mobilizují dobrovolníky a dobrovolnice a organizují svépomocné skupiny, které budou ve svém sousedství dělat úpravy na domech tak, aby z nich unikalo méně tepla a snižovala se spotřeba, například izolováním starých oken nebo půdních prostor. Dobrovolníci a dobrovolnice budou také informovat o možnostech dostupné státní podpory, aby se ji lidé, kteří na ni mají nárok, nebáli využít. Pro informování veřejnosti o možnostech rychlých úspor a kompenzací neúnosných účtů u ohrožených domácností bude sloužit tištěná brožura a webová stránka https://energielidem.cz/  

Součástí kampaně jsou Platforma pro sociální bydlení, Iniciativa Za bydlení, Hnutí DUHA, Re-set, Greenpeace ČR, Centrum pro dopravu a energetiku, Limity jsme my a Fridays for Future.

 

Tiskový komentář Hnutí DUHA, Greenpeace, Platformy pro sociální bydlení a Reset v rámci kampaně Energie lidem z 11. října 2022.

 

Informace pro editorky a editory: