fbpx
Eurobarometr: Vnímání závažnosti změn klimatu klesá v souvislosti s ekonomickou krizí

Eurobarometr: Vnímání závažnosti změn klimatu klesá v souvislosti s ekonomickou krizí

Evropská komise zveřejnila v červenci výsledky celoevropského výzkumu postojů veřejnosti ke změnám klimatu. Výzkum došel k závěrům že, 1: Změna klimatu je i nadále prioritní otázkou, byla však předstižena krizí. 2.  Znalost prostředků boje proti změně klimatu v některých případech roste, přičemž v jiných zůstává stabilní. 3. Očekávání Evropanů s ohledem na Evropský parlament se týkají především témat, která se jich úzce dotýkají. Celosvětové výzvy přicházejí na řadu až poté.

1.     Změna klimatu je i nadále prioritní otázkou, byla však předstižena krizí:
  • Z odpovědí na již třetí průzkum týkající se této otázky vyplývá, že polovina Evropanů (50 %) se i nadále domnívá, že změna klimatu je v současnosti pro svět zásadní výzvou. Před rokem takto odpovědělo 62 % respondentů. Tento pokles je možné srovnat s prudkým nárůstem významu otázky zpomalení světového hospodářství, který se z 24 % zvýšil na 52 %. Za nejzávažnější problém dnešního světa považují Evropané chudobu (66%).
  • U Evropanů tudíž klesá význam přikládaný závažnosti změny klimatu. Před rokem považovali 3 Evropané ze 4 (75 %) změnu klimatu za „velmi závažný“ problém. V současnosti zastává tento názor již jen 67 % osob.
  • Současně však výrazně stoupá význam pozitivních dopadů boje proti změně klimatu na hospodářství: před rokem zastávalo tento názor 56 % osob, dnes je to již 62 %.
  • Změny klimatu považují ve srovnání s ostatními národy za nejméně závažný problém občané České republiky (33%) spolu s Poláky (33%) a Portugalci (30%).
2.     Znalost prostředků boje proti změně klimatu v některých případech roste, přičemž v jiných zůstává stabilní:
  • 75 % Evropanů (oproti 70 % před rokem) se domnívá, že je třeba využívat alternativní paliva, např. „biopaliva“, pro snížení emisí skleníkových plynů.
  • 59 % Evropanů (oproti 61 % před rokem) prohlásilo, že osobně podnikli určité aktivity, aby napomohli boji proti změně klimatu.
  • Pouze 30 % osob (oproti 30 % před rokem) se domnívá, že emise CO2 mají jen okrajový vliv na změnu klimatu.
  • A konečně pouze 27 % osob (oproti 26 % před rokem) se domnívá, že závažnost změny klimatu se zveličuje, a 31 % osob (oproti 31 % před rokem) soudí, že změna klimatu je nezastavitelný proces.
3.     Očekávání Evropanů s ohledem na Evropský parlament se týkají především témat, která se jich úzce dotýkají. Celosvětové výzvy přicházejí na řadu až poté.

Eurobarometr se Evropanů tázal na politiky, které by podle nich měl přednostně hájit Evropský parlament.

Boj proti změně klimatu se s 30 % umístil na čtvrtém místě, přičemž před rokem byl s 31 % na třetím místě.

Jsou to opět hospodářská a sociální témata, jejichž význam vzrůstá. Význam přikládaný koordinaci hospodářské, rozpočtové a daňové politiky se ve stejném období zvýšil z 26 % na 32 % a důraz kladený na zlepšení ochrany spotřebitelů a veřejného zdraví posílil z 33 % na 36 %.


Eurobarometr: Europeans’ attitudes towards climate change

Vytisknout