Vážený pane premiére,

touto výzvou se na Vás obracíme před příštím zasedáním Evropské rady 15. – 16. října, které bude rozhodující pro evropské klimatické ambice a zelenou obnovu našich ekonomik.

Země střední a východní Evropy, především kvůli své společné historii během posledních desetiletí, čelily podobným ekonomickým a environmentálním výzvám – kolapsu těžkého průmyslu zděděného z období post-socialismu či potřebě obrovských investic na realizaci strukturální transformace nutné k ambiciózní ochraně klimatu v souladu s Pařížskou dohodou.

Přestože postoje našich zemí vzhledem ke koronavirové krizi či Zelené dohodě pro Evropu jsou velmi odlišné, jádro našeho zájmu je podobné. V průběhu posledních šesti měsíců pandemie se začaly ozývat hlasy stovek tisíc občanů, odborníků, akademiků, herců a umělců, kteří volají po takové obnově ekonomiky a společnosti, která bude založena na společných lidských a evropských hodnotách a zároveň bude brát v potaz problematiku klimatu jak na národní, tak i na evropské úrovni. Svou výzvou chceme tuto iniciativu posílit. Zdůrazňujeme, že je nutné zajistit, aby všechny finance vynakládané z rozpočtu EU, politiky soudržnosti a zvláště z Fondu pro spravedlivou transformaci byly použity v zájmu společností a ekonomik střední Evropy a aby byly v souladu s politikou ochrany klimatu a podporovaly přechod ke klimaticky neutrální ekonomice.

V následující dekádě bude zásadní podniknout kroky k zabránění ještě horším následkům klimatické změny, než které nám nevyhnutelně hrozí v blízké budoucnosti. Přitom již nyní je středoevropský region postižen následky klimatické změny nejvíce z celé Evropy. Vezmeme-li v potaz další ekologické výzvy, jako ztrátu biodiverzity a nedostatek vody, je zřejmé, že potřeba zevrubné strategie péče o životní prostředí a občany našich zemí je v tuto chvíli zásadnější a naléhavější než kdykoli předtím. Abychom měli šanci zabránit nejhorším dopadům extrémního počasí, poklesu výnosů ze zemědělských plodin, nedostatku vodních zásob, zvýšené frekvenci a intenzitě vln veder (v jejichž důsledku jsou očekávány roční ztráty EU ve výši 175 mld. EUR ročně), musíme začít s okamžitými intenzivními opatřeními v oblasti klimatu.

V tuto chvíli nenaplňujeme naše závazky plynoucí z Pařížské dohody, která má za cíl udržet nárůst globální teploty pod 1,5°C, a kvůli současné neudržitelné politice směřujeme ke světu, který již na konci tohoto století bude o 3-4 stupně teplejší než v předindustriálním období. Je bezpodmínečně nutné, aby EU jednala plně v souladu s vlastními závazky, které plynou z výše zmíněné Pařížské dohody.

Nesmíme však dopustit, abychom při řešení současné ekonomické krize zároveň prohloubili jiné existující krize. Potřebujeme reformy a promyšlenou politiku schopnou efektivně reagovat na velké krizové situace v oblasti ekonomiky, zdravotnictví i ochrany klimatu zároveň. Oblast střední Evropy nesmí v tomto procesu nadále zaostávat. V našich zemích – České republice, Maďarsku, Polsku, Slovensku, Rumunsku a Bulharsku – narůstá podpora ambicióznějším opatřením v oblasti klimatu a udržitelnému ekonomickému modelu.

A právě nyní, před zasedáním Evropské rady plánovaném na 15. – 16. října, na kterém se bude jednat o posílení evropského klimatického cíle pro rok 2030 a kdy členské státy přichází s návrhy plánů pro obnovu a s návrhy plánovaných investic z prostředků Evropských fondů, nastal klíčový moment pro ambiciózní klimatickou akci jak na národní, tak na evropské úrovni. Proto vás, jakožto zástupci středoevropské občanské společnosti, byznysu, měst, místních a regionálních iniciativ a akademické obce, vyzýváme, abyste zahájili férovou a udržitelnou obnovu ekonomiky, která:

 • zajistí, že evropská opatření v oblasti klimatu budou v souladu s cílem udržet globální růst průměrné teploty pod úrovní 1,5°C oproti období před průmyslovou revolucí – jak vyplývá z Pařížské dohody – a to prostřednictvím podpory zvýšení klimatického cíle EU pro redukci emisí přinejmenším o 65 % oproti úrovni z roku 1990;
 • bude dbát na to, aby daně vybrané v rámci EU i investice byly v nejvyšší možné míře použity na činnost v oblasti klimatu a aby zajistily koherentní naplňování plánů Zelené dohody pro Evropu, rozpočtu EU a klimatických strategií pro obnovu členských států;
 • bude klást větší důraz na sociální spravedlnost při řešení nejen klimatické krize, ale i dalších ekologických krizí, kterým čelíme;
 • bude založena na důkladném zhodnocení a přepracování současného ekonomického modelu tak, aby byl kompatibilní s ochranou klimatu a byl maximálně sociálně spravedlivý;
 • vytvoří kvalitní a stabilní pracovní příležitosti a bude podporovat inovace, z nichž budeme mít prospěch my i budoucí generace, a vybuduje vyhlídky na udržitelnou budoucnost;
 • bude zahrnovat veřejnou podporu pro opatření a projekty kombinující ochranu klimatu se zlepšováním kvality ovzduší, vody a půdy a bude podporovat oblast veřejných služeb, jako jsou zdravotnictví a vzdělávání;
 • bude rozvíjet energetickou účinnost a podporovat obnovitelné zdroje energie, udržitelnou přepravu a mobilitu a zaměří se na zemědělství a potravinářství;
 • bude klást důraz na evropské hodnoty, demokracii a solidaritu; prohloubí míru participace a transparentnosti a vytvoří zastřešující politiku s konkrétními řešeními.

Komplexní plány a strategie zelené obnovy jsou již dávno dostupné a jsou podporované mnoha zúčastněnými stranami i občanskou společností. Evropská unie a její členské státy připravují ozdravné balíčky a opatření pro podporu ekonomiky, které nabízí jedinečnou příležitost, aby se i země centrální Evropy mohly soustředit na přidružené sociální a ekonomické výhody ambiciózních opatření v oblasti klimatu.

Podepsaní: 

 

Bulgaria:

 • Environmental Association Za Zemiata / Friends of the Earth Bulgaria / Екологично сдружение "За Земята"
 • Greenpeace CEE – Bulgaria / "Грийнпийс" България
 • BlueLink Foundation / Фондация "БлуЛинк"
 • CREACTA ASSOCIATION / Сдружение КРЕАКТА
 • Bobov dol Municipality / Община Бобов дол
 • Klub 8 Ltd/ Magazine 8 / Клуб 8 ООД/ издател на Списание 8
 • Shtastlivetsa Sofia Civic Association / Софийско гражданско сдружение "Щастливеца"
 • Regional Economic Development Agency of Stara Zagora / Агенция за регионално икономическо развитие - Стара Загора
 • Gorichka / Горичка
 • Bulgarian Photovoltaic Association / Българска фотоволтаична асоциация
 • Ecological Manifesto – ManEco / Екологичен манифест - МанЕко
 • Bulgarian Environmental Partnership Foundation / Фондация "ЕкоОбщност"

Czech Republic:

 • Nádech z.s.
 • Chebsko for Climate / Chebsko za klima, z.s.
 • Doctors for future, Czech republic / Doctors for future, Česká republika
 • Parents for future, Czech republic
 • ZO ČSOP JARO Jaroměř
 • Centre for Transport and Energy / Centrum pro dopravu a energetiku, z.s.
 • Czech for Climate / Česko za klima, z.s.
 • PILGRIM - University of Nature / PILGRIM - Potulná univerzita přírody
 • Network of ecological counseling STEP / Síť ekologických poraden STEP
 • cz, the national section of the European Association / Eurosolar.cz, národní sekce evropské asociace
 • Extinction Rebellion Czech Republic / Extinction Rebellion Czech Republic - Rebelie proti vyhynutí, z.s.
 • NESEHNUTÍ – Independent Social Ecological Movement
 • Na mysli, z.ú.
 • Climate Coalition Olomouc / Klimatická koalice Olomouc
 • Faculty of Environment, Jan Evangelista Purkyně University / Fakulta životního prostředí, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
 • Calla - Association for Preservation of the Environment / Calla - Sdružení pro záchranu prostředí
 • Parents for Climate Liberec / Rodiče za klima Liberec, z. s.
 • Slušná firma, z.s.
 • Juniperia, z.s.
 • JRK Czech republic / JRK Česká republika s.r.o.
 • CZ Biom z.s.
 • Limity jsme my
 • EkoWATT CZ s. r. o.
 • EkoWATT z. s. / EkoWATT z. s., Středisko pro obnovitelné zdroje a úspory energie
 • Czech Environmental Partnership Foundation / Nadace Partnerství
 • Institute for Circular Economy / Institut Cirkulární Ekonomiky
 • Fair Venture s.r.o.
 • Institute of Anxiety / Institut úzkosti
 • ARE | are-events.org z. s.
 • Czechia Against Poverty and Inequality / Česko proti chudobě a nerovnostem
 • Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic / Hnutí DUHA - Přátelé země
 • Chemické divadlo, z.s.
 • Ecological Institute Veronica / Ekologický institut Veronica (ZO ČSOP Veronica)
 • Tři Ocásci sou družstvo. Sociální družstvo!
 • Greenpeace Czech Republic / Greenpeace Česká republika
 •  ArtMap
 • MAK! / MAK! (mobilní architektonická kancelář)
 • UM UM Community Festival of Contemporary Theatre and Arts / UM UM o.z.
 •  Arnika
 • Líšeň Sobě z. s.
 • Centre for Experimental Theatre / Centrum experimentálního divadla, p. o. (Divadlo Husa na provázku, HaDivadlo, Terén)
 • SCHOOL OF IMPROVISATION / ŠKOLA IMPROVIZACE -
 • IMPROVIZUJ S.R.O.
 • Universities for climate / Univerzity za klima
 • Flash Art
 •  NaZemi
 • Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno / Lipka
 • Malvazinky Patriots / Přátelé Malvazinek, z.s.
 • The Bearable Living in the Center of Prague association / Snesitelné bydlení v centru Prahy, z.s.
 • C2c - circle of curators and critics / C2c - kruh kurátorů a kritiků, z.s.
 • Fridays For Future Czech Republic / Fridays For Future Česká republika
 • Society and Economy Trust / Trast pro ekonomiku a společnost
 • galerie / Etc. gallery
 • Ateliér Intermédií FaVU VUT / Intermedia Studio FaVU VUT
 • Punctum, z.s.
 • Geisslers Hofcomoedianten, z. s.
 • ZO ČSOP Morava
 • ZO ČSOP Arion
 • Faculty of Arts and Architecture, Technical University of Liberec / Fakulta umění a architektury, Technická univerzita v Liberci
 • Art for climate / Umění pro klima
 • Entrance Gallery / Galerie Entrance
 • Studio New Media2, AVU / Ateliér Nová Média 2, AVU
 •  Artyčok.TV
 • 35M2 gallery /Galerie 352M
 • Flora Theatre Festival, z.s.
 • Platform for Social Housing / Platforma pro sociální bydlení
 • Czech Union for Nature Conservation - Environmental Service Organization / ČSOP Ekologická servisní organizace
 • Palm Oil Watch International / Koalice proti palmovému oleji
 • Jindřich Chalupecký Society / Společnost Jindřicha Chalupeckého
 • Centre for Contemporary Art FUTURA / Centrum současného umění FUTURA
 • Czech Climate Coalition / Klimatická koalice

Europe:

 • Climate Reality Europe

Hungary:

 • NSC-FoE Hungary / Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ)
 • Green Connection Association / Zöld Kapcsolat Egyesület
 • Energiaklub Climate Policy Institut / Energiaklub Egyesület
 • Hungarian Energy Efficiency Institute (MEHI) / Magyar Energiahatékonysági Intézet (MEHI)
 • Clean Air Action Group / Levegő Munkacsoport
 • Hungarian PV and Solar Collector Association / Magyar Napelem Napkollektor Szövetség
 • WWF Hungary / WWF Magyarország
 • Hungarian Climate Alliance / Éghajlatvédelmi Szövetség
 • Environmental Planning and Education Network / Környezeti Tervezési és Nevelési Hálózat
 • Energy Efficient Wekerle Civic Society / Energiahatékony Wekerle Civil Társaság
 • Protect the Future Association / Védegylet Egyesület
 • KÖVET Association for Sustainable Economies / KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdaságért
 • GreenDependent Institute / GreenDependent Intézet
 • Women for Balaton Association / Nők a Balatonért Egyesület
 • Peter Beretzk Nature Protection Club / Beretzk Péter Természetvédelmi Klub
 • Green Circle of Pecs / Pécsi Zöld Kör
 • Green Action Association / Zöld Akció Egyesület
 • Green Circle / Zöld Kör
 • TU Budapest Green Circle / BME Zöld Kör
 • Environmental Management and Law Association / Környezeti Management és Jog Egyesület
 • Extinction Rebellion Hungary / Extinction Rebellion Magyarország
 • Refllex Environmental Association / Refllex Környezetvédő Egyesület
 • Consultants for Sustainable Development / Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért
 • Tree of Life Environmental Protection Association / Életfa Környezetvédő Szövetség
 • Magosfa Foundation for Environmental Education and Ecotourism / Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány
 • CSEMETE Association Of Nature And Environmental Protection / CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület
 • Greenpeace Hungary / Greenpeace Magyarország Egyesület
 • Serpentes Foundation / Serpentes Alapítvány
 • Hydra Nature Protection and Youth Association / Hidra Természetvédelmi és Ifjúsági Egyesület
 • CEEweb for Biodiversity / CEEweb a Biológiai Sokféleségért

 

Poland:

 • Institute for Sustainable Development Foundation / Instytut na rzecz Ekorozwoju
 • WWF Poland / Fundacja WWF Polska
 • The Ecological Association EKO-UNIA / Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA
 • Cycling Lublin' Association / Stowarzyszenie "Rowerowy Lublin"
 • Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody / Institute for Urban Actions
 • Fundacja Instytut Działań Miejskich / The Centre for Environmental Activities "Zrodla" / Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
 • Earth and Us Centre of Ecological Education / Ziemia i My Centrum Edukacji Ekologicznej
 • Polish Green Network / Polska Zielona Sieć
 • Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
 • Urban Movements Congress / Kongres Ruchów Miejskich
 • Foundation of the Centre for Research and Protection of the Human Environment “HABITAT” / Fundacja Centrum Badań i Ochrony Środowiska Człowieka"HABITAT" Poland
 • Polish Green Building Council / Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego
 • Fundacja "Rozwój TAK - Odkrywki NIE"
 • Polish Ecological Club Mazovian Branch / Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki
 • Norden Centrum Scientific Foundation / Fundacja Naukowa Norden Centrum
 • alter eko foundation / Fundacja alter eko
 • Society for Nature and Man / Twarzystwo dla Natury i Człowieka
 • Compassion in World Farming Poland / Fundacja Compassion in World Farming Polska
 • Global Action Plan Poland / Fundacja GAP Polska
 • Society for the Earth / Towarzystwo na rzecz Ziemi
 • Institute of Public Affairs / Instytut Spraw Publicznych
 • Greenpeace CEE Poland / Fundacja Greenpeace Polska
 • Young for Climate Poland / Stowarzyszenie Młodzi dla Klimatu
 • Common Thing Foundation / Fundacja Rzecz Społeczna

Romania:

 • 2Celsius / Asociația 2Celsius
 • Greenpeace CEE Romania
 • Kogayon Association / Asociatia Kogayon
 • WWF Romania
 • Bankwatch Romania / Asociația Bankwatch România
 • National Alliance of Student Organizations in Romania / Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România
 • Romanian Youth Council / Consiliul Tineretului din România

Slovakia:

 • Youth for Climate / Mladí za klímu
 • Students without a name / Študenti bez mena
 • Slovak Climate Initiative / Slovenská klimatická iniciatíva
 • Friends of the Earth Slovakia – CEPA / Priatelia Zeme - CEPA
 • Buildings for Future / Budovy pre budúcnosť

 

 • Slovak Association of Photovoltaic Industry / Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI)
 • Greenpeace CEE Slovakia / Greenpeace Slovensko
 • Otherness Initiative / Iniciatíva Inakosť
 • Center of Environmental Activities / Centrum environmentálnych aktivít
 • People in Need Slovakia / Človek v ohrození, o.
 • CLIMATE COMMUNICATIONS SLOVAKIA / CLIMATE COMMUNICATIONS SLOVAKIA
 • ZO6 SNLP Bratislava / ZO6 SZOPK Bratislava
 • Civic initiative for preservation of environment / Občianska iniciatíva za zachovanie ŽP
 • Human Rights League Slovakia / Liga za ľudské práva
 • Freedom of Choice / Možnosť voľby
 • Society for Sustainable Life / Spoločnosť pre trvalo udržateľný život (STUŽ)
 • Passive House Institute Slovakia / Inštitút pre pasívne domy
 • SOSNA association / SOSNA, z.
 • No Time to Lose / Nestrácajme čas
 • Slatinka Association / Združenie Slatinka
 • Ekopolis Foundation / Nadácia Ekopolis
 • Center for Philanthropy / Centrum pre filantropiu o.
 • Institute for Public Affairs / Inštitút pre verejné otázky
 • Bratislava fotogenic / Bratislava fotogenická
 • Carpathian Foundation / Karpatská nadácia
 • Institute for the Circular Economy / Inštitút cirkulárnej ekonomiky, z.
 • Blue Lemons r.o
 • SUSTO - Sustainability Tools
 • Good years 50plus / Dobré roky 50plus
 • Climate needs you / Klíma ťa potrebuje
 • Academia Istropolitana Nova / Academia Istropolitana Nova
 • Rainbow PRIDE Bratislava / Dúhový PRIDE Bratislava
 • Green Foundation / Green Foundation, nadácia
 • Natura Rusovce
 • Open Society Foundation / Nadácia otvorenej spoločnosti
 • So us – WOMEN / Žemy
 • EveryIndividualMatters
 • Sustainability Platform / Platforma udržateľnosti
 • ASPECT / ASPEKT
 • Consumer protection organisation (S.O.S.) Poprad / Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) Poprad
 • Phoenix / Občianske združenie Phoenix - Phoenix Polgári Társulás
 • Fridays for Future Slovakia / Fridays for Future Slovensko
 • OZ Liptov activists LIPA / OZ Liptovskí aktivisti LIPA
 • Kapital / Kapitál