Díky společnému setkání při příležitosti Dne Země se po 20 letech znovu otevírá společný dialog mezi ekologickými nevládními organizacemi a prezidentem republiky. Tématem byla role neziskových organizací ve společnosti a jejich zapojení při tvorbě a implementaci veřejných politik. Prezident a ekologické organizace shodně vnímají význam ekologie a potřebu ukazovat praktická řešení, dohodli se také na konkrétních krocích další spolupráce.

Obě strany se shodly na zájmu nastolovat témata životního prostředí a spolupracovat v rámci prezidentových návštěv v regionech. Pražský hrad by se také mohl stát místem pro celospolečenská setkávání k tématům ochrany přírody, klimatu i zelené transformace české a evropské ekonomiky, jít vlastním příkladem a přispět k environmentálnímu vzdělávání a osvětě. 

Zelený kruh i Klimatická koalice a jejich členské organizace jsou připraveny prezidenta v těchto ohledech podpořit, nabídnout svou širokou expertízu a dál rozvíjet spolupráci”, potvrzují zástupci Zeleného kruhu a Klimatické koalice Michal Novotný a Barbora Kachtík Valešová.

Dnešní environmentální výzvy mají většinou globální rozměr a jejich řešení vyžaduje i globální spolupráci. S prezidentem Pavlem jsme se shodli, že je klíčové, aby jako hlava státu akcentoval na schůzkách se zahraničními protějšky kromě ekonomické spolupráce a bezpečnostních otázek i ochranu životního prostředí, klimatickou krizi a úbytek biodiverzity,” říká Zahide Tuğba Şenterzi, ředitelka Greenpeace ČR. 

Na programu byla také debata k tématům ochrany přírody a krajiny, biodiverzity. “Téma zničené půdy a lidským hospodařením zdevastované krajiny a lesů je mezi lidmi živé, máme zde ambiciózní závazky na globální i evropské úrovni, ale adekvátní akce české státní správy stále chybí. Problémem je malá schopnost ministerstev se domluvit mezi sebou a jejich podléhání zájmům firem, kterým jde především o krátkodobý zisk,” řekla Anna Kárníková, ředitelka Hnutí DUHA. 

Dalším tématem byl odklon od fosilních paliv a udržitelná doprava. Edvard Sequens, energetický konzultant v Calle – Sdružení pro záchranu prostředí řekl: „Potěšilo nás, že se prezident Petr Pavel hlásí k potřebě ochrany klimatu a s tím související ekologické modernizace našeho hospodářství. Připomněli jsme mu potřebu zásadní transformace naší energetiky, která musí být rychlá, ambiciózní, s evropským rozměrem a zároveň sociálně spravedlivá.” Petra Syrová, předsedkyně organizace Pěšky městem doplnila, že “součástí transformace dopravy musi být i podpora pěší a cyklistické dopravy v souladu s konceptem měst krátkých vzdáleností.


 

Zelený kruh sdružuje 91 ekologických nevládních organizací působících v České republice. Asociace se věnuje plošnému monitorování zákonů a politik, koordinuje legislativní kampaně a poskytuje aktivní podporu při advokační činnosti zaměřené na zachování kvalitní ochrany životního prostředí a vysoké úrovně občanských práv v rozhodovacích procesech.Více informací naleznete na www.zelenykruh.cz/o-nas.

Klimatická koalice je platformou českých nestátních neziskových organizací i neformálních iniciativ, které se zabývají zejména ochranou klimatu a životního prostředí, zmírňováním klimatické krize a přizpůsobováním se jejím dopadům, společenskými aspekty klimatické krize, rozvojovou spoluprací a humanitární pomocí. Vznikla v roce 2007 a dnes sdružuje 60 organizací. Informace o Klimatické koalice najdete na https://klimatickakoalice.cz/

 

Společná tisková zpráva Zeleného kruhu a Klimatické koalice z úterý 25. dubna 2023.