Klimatická koalice se dnes formou otevřeného dopisu obrátila na ministryni financí Alenu Schillerovou s výzvou týkající se v současnosti běžícího procesu nastavování operačních programů pro čerpání EU fondů v nadcházejícím rozpočtovém období. Ministerstvo financí by podle výzvy mělo usilovat o to, aby finanční prostředky dostupné v letech 2021-2027 byly využívány způsobem, který umožní České republice dosáhnout kýženého pokroku v oblasti snižování emisí skleníkových plynů a energetických úspor, a který je v souladu s národními závazky a příslušnými strategickými dokumenty.

V dopise jsou dále uvedena klíčová znepokojivá zjištění týkající se stavu čerpání prostředků z Fondu soudržnosti v dobíhajícím programovém období pro r. 2014-2020, která byla identifikována na základě analýzy publikovaných dat a materiálů a také rozhovorů s řadou členek a členů monitorovacích výborů jednotlivých operačních programů.

Mezi klíčová zjištění patří především tato:

  • ČR nedokázala efektivně využít prostředky určené na opatření v oblasti přechodu na nízkouhlíkovou energetiku a podle všeho nakonec vyčerpá méně než polovinu celkové alokované částky.
  • Mezi důvody nedostatečného čerpání prostředků patří pozdní nastavení programů, neúnosné administrativní bariéry, průtahy při posuzování projektů apod. Především pro menší žadatele vč. obcí a malých podniků bylo často prakticky nemožné na alokované prostředky dosáhnout.
  • ČR zejména selhala v oblasti energetických úspor, kdy hluboce zaostává za svým deklarovaným cílem a čerpá pouze zlomky alokované částky.
  • Financování rozvoje obnovitelných zdrojů energie z Fondu soudržnosti se v praxi omezilo na rozvoj vodní energie a biomasy a zcela přehlíželo možnosti a potenciál větrné a solární energie.
  • Nekonzistentnost a absence klimatických standardů při alokaci a čerpání prostředků z Fondu soudržnosti vedly k faktickému zvýšení emisí skleníkových plynů v přímé souvislosti s realizací řady projektů, což neutralizovalo pozitivní přínos těch projektů, které vedly k emisním úsporám.
  • Některé operační programy vč. OP Doprava s potenciálem nastartovat přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku vůbec nebraly změnu klimatu v potaz a vedly ke stagnaci nebo dokonce zvýšení sektorových emisí, jiné snižování emisí zahrnuly jako doplňkové hodnotící kritérium u vybraných typů projektů.

Klimatická koalice proto na Ministerstvo financí apeluje, aby tyto závažné nedostatky v nadcházejícím programovém období odstranilo, a to v přímé souvislosti s dlouhodobou prioritizací klimatické agendy na úrovni EU a rostoucími mitigačními ambicemi, které se budou týkat i České republiky. Nejde totiž pouze o to, kolik prostředků bude mít ČR z rozpočtu EU k dispozici na transformaci svého hospodářství, ale především o to, zda tyto peníze dokáže účelně a smysluplně utratit. Členské organizace Klimatické koalice jsou připraveny být úřadu při této práci nápomocny a nabízí ministryni financí osobní setkání, během kterého se může se zpracovanou analýzou podrobněji seznámit. 

Kontakt pro média:

Jana Maussen, Centrum pro dopravu a energetiku, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kateřina Davidová, Centrum pro dopravu a energetiku, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Michaela Pixová, Klimatická koalice, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.