Průvod: Za budoucnost bez uhlí

Počerady Elektrárna 5. 9. 12:00 - 14:00
Greenpeace
Průvod: Shromáždíme se po 11. hodině u vlakové zastávky Počerady a poté se společně přesuneme na parkoviště před elektrárnou Počerady. Přesun bude po celou dobu probíhat po chodníku a nebudeme zasahovat do silnice. Provoz elektrárny, pohyb zaměstnanců, nezúčastněných, ani aut nebude blokován. Po několika proslovech se shromáždění po chodníku přesune na vlakovou zastávku Volevčice, kde se rozpustí
- - -
Chceme dýchat čistý vzduch, žít ve zdravých městech, v zemi se vzkvétající, neničenou přírodou. Potřebujeme zdravější a udržitelnější zemědělství, čistší města, lepší hromadnou dopravu, moderní a konkurenceschopný průmysl a kvalitnější výrobky.
V tuto chvíli však tuny prachu, emise síry, rtuti a jiných škodlivých látek a miliony tun skleníkových plynů, které staré uhelné elektrárny chrlí do ovzduší, poškozují naše plíce, škodí lesům, kontaminují řeky i půdu a ničí křehkou rovnováhu světového klimatu, na kterém závisí život nás všech. Ohrožují vše, na čem nám záleží. Brání rozvoji a prosperitě našich regionů. Většina politiků mezitím jen tiše přihlíží, jak dochází k destrukci životního prostředí a ohrožování zdraví lidí kvůli zisku pro velké energetické korporace a několik uhlobaronů, kteří si navíc své miliardové odměny vyvádí do daňových rájů.
I přesto je evidentní, že uhlí jako zdroj energie končí. Již 14 evropských zemí se rozhodlo od uhlí úplně upustit. Také v České republice se naprostá většina lidí shoduje, že není otázka zda, ale kdy a jak se uzavře poslední důl a poslední elektrárna, včetně té největší, zastaralé elektrárny Počerady. Ta každý rok vypustí téměř tolik CO2 jako všechna nákladní auta u nás a kvůli znečištění ovzduší způsobí ročně 111 předčasných úmrtí.
Přechod z uhelné energetiky na čistou musí být spravedlivý a sociálně citlivý zejména k těm, kteří v uhelném průmyslu pracují. Nesmí se stát, že peníze na transformaci zmizí v podobě dividend v daňových rájích či v podobě bonusů na účtech vysokých manažerů. Pojďme ukázat, že nám na naší budoucnosti záleží..
Proto musíme
- co nejdříve přestat s těžbou a spalováním uhlí
- zajistit sociálně ohleduplný a spravedlivý přechod k obnovitelným zdrojům energie pro regiony a všechny jejich obyvatele
- odstavit elektrárnu Počerady, která je na hranici technické životnosti
Máme prostředky, technologie, podporu. Umíme to bez uhlí. Zdravá budoucnost nás všech záleží na krocích, které uděláme nyní. Co máme dělat, víme, stačí začít.
 
ENG:
Program: We gather at around 11 am next to the train station in Počerady. Then we move to the parking lot in front of the coal power plant Počerady (about 2.5 km).
- - -
We need healthier and more sustainable agriculture, cleaner cities, better public transport, modern and competitive industry and also higher quality goods. We desire to breathe cleaner air, to live in healthy cities, in a country where nature flourish rather than being destroyed/ with flourishing nature that is not being destroyed.
Yet in this moment tons of dust, emissions of sulfur, nitrogen oxides or quicksilver/mercury together with millions of tonnes of greenhouse gases, are being spewed out by old coal power plants harming our lungs, forests, contaminating our rivers and soil and destroying the fragile balance of global climate, on which lives of all of us depend. They endanger everything that matters. They obstruct the development and prosperity of our regions. Politicians only quietly watch how the environment is being destroyed and health of people endangered for the profit of giant energetic corporations and few coal barons, who transfer their rewards and subsidies worth billions into tax havens.
Despite everything, it is clear the end of coal is near. 14 european countries have already decided to let go of coal completely. Even in the Czech Republic an absolute majority of people agree the question should not be if, but when and how the last mine and powerplant will be shut, including Počerady. The biggest and highly outdated power plant alone emmits annually an equal amount of CO2 as all trucks in Czechia and each year causes 111 premature deaths due to air pollution.
The transition from coal towards clean energy however, needs to be just and socially sensitive towards all people, above all towards those employed in the coal industry. It must not happen that the money for transformation disappears in the form of dividends in tax havens or as bonuses on banking accounts of highmanagers. Let's show that our future matters to us.
That’s why we must
- Quit extraction and burning coal as early as possible.
- Ensure a sensitive and just transition toward renewable energy in all regions and for their inhabitants.
- Shut down the Počerady power plant, which is at the border of its technical service life.
We have the resources, technology, and support we need. We can manage without coal. A healthy future for all of us depends on the steps we take now. We know what we have to do, we just need to start.
5. 9. 12:00 - 14:00

Další akce

Kalendář akcí na vašem webu

Pomocí našeho widgetu si můžete vložit kalendář akcí na váš web. Více informací zde.