O nás

Klimatická koalice

Klimatická koalice je platformou českých nestátních neziskových organizací a neformálních iniciativ, které se zabývají zejména ochranou klimatu a životního prostředí, zmírňováním klimatické krize a přizpůsobováním se jejím dopadům, společenskými aspekty klimatické krize, rozvojovou spoluprací a humanitární pomocí. Vznikla v roce 2007.

Poslání klimatické koalice

Spoluvytvářet a posilovat

širší klimatické hnutí, podporovat jeho vzájemnou spolupráci i posilování znalostí o problému změny klimatu a jeho řešeních

Podporovat

to, aby se snižování lidského vlivu na klima stalo jedním z hlavních principů v rozhodování státu, obcí, domácností, firem, institucí a organizací

Podporovat

spolupráci, otevřenou diskusi, sdílení informací, znalostí a zkušeností mezi členskými a přidruženými organizacemi

Prosazovat,

aby Česká republika pomáhala nejohroženějším lidem v rozvojových zemích v adaptacích na nevyhnutelné dopady klimatické krize a v opatřeních pro jejich zmírňování

Vést

veřejnou diskusi o probíhající změně klimatu, o možnostech jejího zmírňování,o jejích dopadech u nás i ve světě a o možnostech adaptace

Prosazovat

komplexní udržitelná, sociálně a environmentálně příznivá a spravedlivá řešení

Zvyšovat

v České republice povědomí o klimatické krizi jako o naléhavém problému, který vyžaduje bezodkladná řešení

Prosazovat,

aby Česká republika do roku 2030 ukončila výrobu elektřiny z uhlí a nejpozději do roku 2050 se stala uhlíkově neutrální