Velká rebelie 2020 - Chceme žít!

Klára Praha 1 29. 9. - 2. 10. 2020
Velká rebelie 2020 - Chceme žít!
Hnutí Extinction Rebellion ČR zvou k velké podzimní rebélii! Přetiskujeme text události z Facebooku:
 
Dost bylo těch malých happeningů, zveme vás všechny na letošní akci masové občanské neposlušnosti! ✊ Byli jste už zvědaví, co letos podnikneme a kdy? 😎 Tak si zapište: 29. 9. až 2. 10. 2020 - ano, tentokrat je v plánu více dní, protože vážnost situace, ve které se nacházíme, to vyžaduje.
PLÁN AKCÍ
**Úterý 29.9.**
Jsme tu za své blízké - 8:30
- V úterý ráno zahájíme 4 dny občanské neposlušnosti představením sebe a svých blízkých. Sejdeme se v 8.30 na Klárově (zastávka metra a tramvaje Malostranská). Touto akcí chceme ukázat, pro koho obětujeme svůj čas a třeba i svobodu. Chceme ukázat, že nejsme jen rebelové, ale taky rodiče, partnerky a partneři, přátelé.
Cyklojízda - 17:00
- Neblokujeme dopravu, jsme její součástí! Sejdeme se v 17:00 na Klárově, odkud bude vyrážet cyklojízda. 
**Středa 30.9.**
Zvířecí průvod - 13:00
- Ve středu projde Prahou za doprovodu hudby zábavný, hlasitý a hlavně recesistický zvířecí průvod. Doraž oblečený za svého oblíbeného (nebo jakkékoliv jiného) tvora. Zvířata se bouří! Biodiverzitu do ulic! Sraz je na Klárově.
**Čtvrtek 1.10.**
Blokáda
- Ve čtvrtek tě potřebujeme nejvíc! Masovou akcí občanské neposlušnosti, která v českém kontextu nemá obdoby, dáme politikům najevo, že je načase začít jednat. Abychom uspěli, musí nás být co nejvíc. Proto pokud jen trochu můžeš, vezmi si v práci volno a přijď rebelovat!
**Pátek 2.10.**
Regenerace a reflexe
- Pátek se ponese ve znamení regenerace, ohlížení se za uplynulými dny a slavení úspěchů. Zreflektujeme, co jsme zažili. Budeme dbát na regenerativní kulturu, aby rebelie byla dlouhodobě udržitelná.
 
Chcete se zapojit? Chcete přijít pomoct? Vyplňte prosím formulář. Připravili jsme ho co nejstručnější a má jediný cíl: vzájemně si pomoct a zefektivnit přípravu podzimní Velké rebelie 2020. Akce se bude konat od 29. září do 2. října 2020 v oblasti pražského Klárova na Malé Straně (nejbližší zastávka MHD: Malostranská). S vyplněnými informacemi budeme nakládat s náležitou péčí https://forms.organise.earth/index.php?r=survey%2Findex...
Chceme žít!
Bojujeme s pandemií koronaviru, snažíme se zmírnit propad ekonomiky.
Největší hrozbu ale NEŘEŠÍME!
Klimatická krize nepočká!
Už máme DOST nečinnosti naší vlády ohledně změny klimatu, která se už děje.
Mnozí mladí lidé váhají, zda vůbec mít děti. Ti, kteří už je mají, se trápí nad jejich budoucností. Jaký má smysl prohlížet si spolu v knížkách obrázky ekosystémů, které mezitím rychle propadají zkáze, či diskutovat o výběru povolání, když na poklidnou kariéru a spokojený důchod už stejně nebudou mít šanci?
Chceme žít v radosti, bez svíravé existenciální tísně, bez frustrace z bohorovné ignorance úřadů. Chceme mít možnost skutečně smysluplně plánovat do budoucna a těšit se na další desetiletí. Chceme žít – a přežít. Vystupujeme jménem svým i jménem naší přírody.
O klimatu se mluví již přes třicet let, ale jde právě jen o mluvení – ve skutečném řešení této krize standardní politika zcela selhala. Už máme dost nejistoty. Máme dost nečinnosti. Máme dost pokrytectví, popírání a populismu.
Chceme AKCI. Chceme JISTOTU, že vláda tuto krizi vnímá jako krizi a že jedná adekvátně její naléhavosti. Chceme okamžité systémové změny – nic menšího už nás nezachrání.
A PROTO ŽÁDÁME:
1/ Vyhlaste klimatickou nouzi a pravdivě informujte občany o závažnosti situace.
2/ Zajistěte uhlikovou neutralitu do roku 2025 a razantně pracujte na zvýšení odolnosti státu vůči dopadům klimatických změn.
3/ Zřiďte občanské shromáždění – osvědčený demokratický nástroj k řešení politicky ožehavých otázek. Je nutné společným deliberativním procesem připravit spravedlivý přechod na udržitelný způsob života.
Proč se bouříme?
Podle vědců je nejzazší jakžtakž přijatelnou koncentrací CO2 hodnota 400 ppm (IPCC scénář RCP 2.6 pro udržení globálního oteplení kolem 1,5 °C). Na havajské observatoři Mauna Loa bylo loni naměřeno už přes 415 ppm. Populární odpočítávání typu „uhlíkový rozpočet“ vyvolávají zavádějící dojem, že jsme krajní mez ještě nepřekročili. Ve skutečnosti ale operují s předpokladem, že nadbytečnou koncentraci nad 400 ppm do konce století z atmosféry aktivně odstraníme. Je třeba počítat také s existencí smyček pozitivní zpětné vazby a bodů zvratu: dříve či později dojde k situaci, kdy se klima “utrhne ze řetězu” a následné oteplování již nepůjde žádnou lidskou aktivitou zastavit.
Většina států aktuálně neplní ani zcela nedostatečné závazky z Pařížské dohody a reálně míříme k průměrnému globálnímu oteplení o minimálně 3,5 °C. To ale může v létě na pevninách prakticky znamenat i dvou- až třínásobně vyšší oteplení. V České republice průměrná teplota za posledních 60 let vzrostla o 2 °C (viz web faktaoklimatu.cz) a dopady již začínáme pozorovat ve svém běžném životě. U řádově vyšších změn opravdu nelze očekávat optimističtější scénář, než je hladomor, války a zánik naší současné civilizace.
Proč jdeme cestou občanské neposlušnosti a organizujeme nenásilné přímé akce?
Hnutí Extinction Rebellion je zásadně nenásilné. Násilí umí efektivně narušit běžný chod společnosti a vynutit si pozornost, ale jeho důsledky bývají katastrofické: rozkládá demokracii i vztah s oponentem a veřejností nutný k mírovému rozřešení společenského konfliktu. V situaci klimatické krize jsme všichni na jedné lodi a musíme se sjednotit za společným cílem.
Politici odmítají naslouchat odborníkům a přístup státu přímo ohrožuje naše životy a budoucnost. Za takové situace je využití občanské neposlušnosti zcela legitimní. Jednáme v sebezáchově a krajní nouzi. Občanská neposlušnost už dokázala vyvolat ohromující společenské změny – jmenujme například sufražetky, Mahátmu Gándhího nebo Martina Luthera Kinga. I my sami, občané České republiky, jsme v roce 1989 získali svobodu a demokracii nenásilným odporem. Pojďme spolu požadovat po institucích, ať začnou konečně jednat v našem zájmu – nikdy nebylo v sázce víc než nyní!
Přijďte na Klárov požadovat s námi od vlády systémové změny. Připravujeme vícedenní protest (29. 9. – 2. 10.) a zároveň klimafestival s přednáškami, diskusemi, uměním, workshopy či prostorem pro rodiče s dětmi.
FUNDRAISING:
Aby byla rebélie úspěšná, potřebujeme rozjet informační kampaň, uhradit životní náklady naplno pracujících rebelek a rebelů a zajistit zázemí rebélie (ubytování, pódium, ozvučení, občerstvení atd.). Rozpočet činí asi 200tisíc korun. Pokud máte možnost, budeme rádi za vaše finanční dary! Každý Váš příspěvek nás přiblíží k cíli! Máme dárce, který slíbil ke každému příspěvku přidat stejnou částku, stačí tedy když zvládneme vybrat polovinu.
 
ENGLISH:
Enough with the small happenings! We're pleased to invite you to another mass civil disobedience event! ✊ Were you wondering what are we gonna do this year and when? 😎 Write down: from 29. 9. to 2. 10. 2020 - yes, we will rebel for more than a day this time. The current situation is serious and calls for that.
What and who are we gonna focus on? We reflected on last year's Big Rebellion and we decided that this time we have to significantly interrupt the function of some important state offices. We want to remind politicians what is the purpose of democracy - to serve the citizens, including the future generations! To trust our elected officials again it is necessary that they tell the citizens the truth about the current existential threat caused by the climate crisis. We also demand the option to cooperate while solving this problem via Citizen's Assembly which was already established in eg France.
Until the politicians won't accept our demands, we don't consider the formal agreement between us and them valid.
PLAN OF ACTIONS
**Tuesday 29/9**
We're here for our close ones - 8:30 am
- We’re kicking off the Rebellion by presenting ourselves and our loved ones. We’re meeting at 8:30 at Klárov (Malostranská metro and tram stop). With this action, we want to show for whom we sacrifice out time and freedom. We want to show that we’re not just rebels, but also parents, partners, friends.
Critical mass - 5 pm
- We don't obstruct the traffic, we are the traffic! Critical mass will take place during the first day of the Rebellion. We will meet at Klárov at 17:00.
**Wednesday 30/9**
Animal parade - 1 pm
- On Wednesday, a fun, loud, and most of all humorous animal parade will march through Prague. Come dressed as your favourite (or any other) living creature. Animals are rising up! Biodiversity to the streets! We’re meeting at Klárov.
**Thursday 1/10**
Blockade
- On Thursday we need you the most! Using unprecedented mass civil disobedience, we will let the politicians know it’s time to act. To be successful, we need to show up in numbers. If you can, take a day off and come rebel with us!
**Friday 2/10**
Regeneration and reflexion
- Friday will be a day of regeneration, looking back at the past few days and celebrating our successes. Reflecting what we went through. We’ll focus on regenerative culture in order for the rebellion to be sustainable long-term.
 
FUNDRAISING:
For the success of the rebellion, we need to spread the information, pay the full-time rebels, provide the rebellion with technical equipment, etc. The total cost is rough 200 thousand CZK. Consider donating if you are able! Any amount counts! We have a donor who promised to double every donation, thus all we need is half of the total amount.
29. 9. - 2. 10. 2020

Další akce

Kalendář akcí na vašem webu

Pomocí našeho widgetu si můžete vložit kalendář akcí na váš web. Více informací zde.