Koncept udržitelného rozvoje není samostatně stojící problematikou. Je principem, jehož uplatněním lze běžně prováděné aktivity rozvoje obce realizovat efektivněji a komplexněji, s výraznějším dopadem na kvalitu života obyvatel a v perspektivě delšího časového období. Pomáhá posilovat odolnost města, soudržnost komunit i kvalitu prostředí, ve kterém obyvatelé žijí.

Cíle udržitelného rozvoje zahrnují široké spektrum lidské činnosti, a mohou tak sloužit ke sledování pokroku v jednotlivých tematických oblastech, i ke kontrole, zda některá oblast nezůstává opomenuta. Některé z nich jsou cíleny primárně na rozvojové země, některé stanoví zejména úkoly pro centrální orgány státu. Většina SDGs je ale velmi dobře uskutečnitelná na lokální úrovni a jejich užití má potenciál zlepšit místní plánování a rozhodování ve prospěch komplexního udržitelného rozvoje. Je nutné poznamenat, že žádný ze SDGs nebo jeho podcílů nestojí samostatně. Jsou vzájemně provázané, takže naplnění jednoho nezřídka přímo ovlivňuje naplňování ostatních.

Publikace se snaží přinést prostřednictvím příkladů zkušenosti, návody a osvědčené postupy v procesu aplikování principů udržitelného rozvoje na lokální úrovni, které mohou být inspirací pro pozitivní změnu v dalších obcích a městech. Publikace je určena všem aktérům, organizacím i jednotlivcům, kteří se aktivně angažují v rozvoji své obce. Primárně je však určená starostům, zastupitelům, odborným pracovníkům obecních úřadů a dalším politickým a výkonným činitelům. V první části publikace, ve vzorkovníku, najdete 38 krátkých profilů jednotlivých nástrojů, v druhé části pak 7 detailnějších kazuistik. Každý SDG má svůj úvod se stručným představením a uvedením do jeho zaměření.