Zdravý talíř, zdravá planeta: Kompas pro udržitelné stravování

Zdravý talíř, zdravá planeta: Kompas pro udržitelné stravování

Zpráva WWF o udržitelném stravování pro střední Evropu Lidstvo v současnosti čelí trojí výzvě: jak zajistit potravinovou a výživovou bezpečnost pro rostoucí počet obyvatel a zároveň udržet globální...
Jak na energetické komunity: Příručka pro obce a kraje při vytváření a rozvoji energetických komunit v ČR

Jak na energetické komunity: Příručka pro obce a kraje při vytváření a rozvoji energetických komunit v ČR

Příručka Jak na energetické komunity obsahuje praktické a konkrétní kroky, jak založit společenství, ve kterém si jeho členové vyrábějí, sdílejí a spotřebovávají energii vyrobenou z...
Jak předcházet energetické a dopravní chudobě v ČR pomocí Sociálního klimatického fondu

Jak předcházet energetické a dopravní chudobě v ČR pomocí Sociálního klimatického fondu

Centrum pro dopravu a energetiku připravilo několikastránkovou publikaci Jak předcházet energetické a dopravní chudobě v ČR pomocí Sociálního klimatického fondu, která mapuje energetickou a...
Spravedlivý a robustní přechod k uhlíkové neutralitě: Rámec, jímž se má řídit vnitrostátní politika

Spravedlivý a robustní přechod k uhlíkové neutralitě: Rámec, jímž se má řídit vnitrostátní politika

Příručka „Just and robust transitions to net zero: A framework to guide national policy“ formuluje hlavní doporučení pro národní aktéry, kteří připravují a implementují klimatické a dekarbonizační...
Jak na udržitelné obce: Vzorkovník úspěšných řešení

Jak na udržitelné obce: Vzorkovník úspěšných řešení

Koncept udržitelného rozvoje není samostatně stojící problematikou. Je principem, jehož uplatněním lze běžně prováděné aktivity rozvoje obce realizovat efektivněji a komplexněji,...
Jak se staví a provozuje větrná elektrárna? Průvodce pro obce.

Jak se staví a provozuje větrná elektrárna? Průvodce pro obce.

Tuzemské větrné elektrárny pokrývají pouze zhruba 1 % spotřeby elektřiny. Evropský průměr přitom činí 17 % – například sousední Polsko pokrývá z větru 11 % své spotřeby a vnitrozemské...
EKONOMIKA PRO DOBRÝ ŽIVOT Nová dohoda pro ekonomickou demokracii

EKONOMIKA PRO DOBRÝ ŽIVOT Nová dohoda pro ekonomickou demokracii

Nový report platformy Re-set ze série textů k Nové dohodě.   Žijeme ve světě, kde úzká skupina nikým nevolených lidí disponuje stále rozsáhlejším kapitálem a rozhoduje o osudech všech...
Energetická chudoba v kontextu klimatické politiky

Energetická chudoba v kontextu klimatické politiky

Nebývalé zdražování cen energií a s tím spojený rozsáhlý vliv na hospodářství jsou témata, která hýbou dnešní nejen klimatickou diskuzí. Cena elektřiny v Česku zdražila v první polovině roku v...
European Electricity Review 2023

European Electricity Review 2023

The European Electricity Review analyses full-year electricity generation and demand data for 2022 in all EU-27 countries to understand the region’s progress in transitioning from fossil fuels to...
Klimatická bomba v srdci Evropy: Zachrání triky s biomasou energetickému gigantovi EPH jeho uhelné elektrárny?

Klimatická bomba v srdci Evropy: Zachrání triky s biomasou energetickému gigantovi EPH jeho uhelné elektrárny?

Přestat spalovat uhlí je nezbytné pro naše přežití na této planetě, avšak nahradit takovou energii spalováním biomasy by mohlo způsobit více škody než užitku. Tento dokument se věnuje české...
7 principů pro skutečně spravedlivou transformaci: rámec pro tvorbu politik a analýza dosavadního procesu transformace v České republice

7 principů pro skutečně spravedlivou transformaci: rámec pro tvorbu politik a analýza dosavadního procesu transformace v České republice

Klimatická a ekologická krize je tady a její dopady můžeme pozorovat již dnes i v České republice. Narůstající teploty a jejich důsledky - jako stále častější extrémní počasí a z něj plynoucí...
Voda nad zlato: Vodohospodářství mezi veřejným zájmem a soukromým ziskem v čase klimatické krize

Voda nad zlato: Vodohospodářství mezi veřejným zájmem a soukromým ziskem v čase klimatické krize

Voda coby zdroj nezbytný pro lidský život představuje lakmusový papírek, jehož prostřednictvím lidstvo mnohokrát v minulosti bylo nuceno přehodnotit své dosavadní praxe, ať už v rámci společenské...
Významné hrozby pro energetickou tranzici spojené s kritickými surovinami

Významné hrozby pro energetickou tranzici spojené s kritickými surovinami

Postupné navyšování podílu obnovitelných zdrojů energie (OZE), přechod k elektromobilitě, úspory energií i snižování energetické intenzity s sebou přináší nesporná rizika pro energetickou bezpečnost...
Jak na solární elektrárny v obci

Jak na solární elektrárny v obci

Tato brožura vznikla v rámci projektové pracovní skupiny pro sdílení know-how Unie komunitní energetiky. Významně se na ní podílely organizace Frank Bold, Hnutí DUHA a EkoWATT.  Až 80 %...
Výroba biopaliv a její dopady na českou krajinu

Výroba biopaliv a její dopady na českou krajinu

Studie Martina Abela, kterou vydal v září 2022 Klima tým Asociace pro mezinárodní otázky. Současná vláda stojí před úkolem na jednu stranu budovat obnovitelné zdroje energie, na stranu druhou...
Zisky nebo lidská práva: národní zpráva Social Watch 2022

Zisky nebo lidská práva: národní zpráva Social Watch 2022

Národní zpráva české koalice Social Watch 2022 je průběžnou zprávou o vývoji v oblasti sociálního rozvoje a odstraňování nerovností.  Autoři letošní zprávy jsou: Ilona Švihlíková, Tomáš...
Progresivní redistribuce výnosů ze zdanění energie a emisních povolenek

Progresivní redistribuce výnosů ze zdanění energie a emisních povolenek

Loni v létě byl Evropskou komisí představen balíček legislativních návrhů Fit for 55. Ten má umožnit splnění společného unijního závazku snížit emise skleníkových plynů o 55 % ve srovnání s rokem...
Budoucnost je feministická: Gender a intersekcionalita v českém klimatickém hnutí

Budoucnost je feministická: Gender a intersekcionalita v českém klimatickém hnutí

Genderová rovnost a intersekcionalita jsou témata, která jsou v českém klimatickém hnutí poměrně nová a postupně se dostávají do povědomí aktérek a aktérů v návaznosti na průběžně se utvářející...
Pojišťovny a energetika na rozcestí: krmení fosilního monstra, nebo čistá energie svobody?

Pojišťovny a energetika na rozcestí: krmení fosilního monstra, nebo čistá energie svobody?

Ocitli jsme se na historické křižovatce. Klimatická krize, pandemie nemoci COVID-19 i probíhající ruská agrese na Ukrajině vykolejily společnost z běžného fungování a nastolily nové otázky o našem...
Studie potenciálu komunitní energetiky v obcích a bytových domech ČR

Studie potenciálu komunitní energetiky v obcích a bytových domech ČR

Studie se věnuje problematice komunitní energetiky v České republice s důrazem na stanovení hodnot technického a ekonomického potenciálu vybraných obnovitelných zdrojů a opatření vhodných k řízení...
Implementing the Effort Sharing Regulation at the National Level

Implementing the Effort Sharing Regulation at the National Level

Report o snižování emisí v EU, v sektorech, které spadají do oblasti tzv. sdíleného úsilí (Effort Sharing Regulation), tedy sektory mimo evropský systém obchodování s emisními povolenkami EU...
IPCC AR6 WGII: zpráva mezivládního panelu OSN o klimatu - Dopady, adaptace, zranitelnost (2022)

IPCC AR6 WGII: zpráva mezivládního panelu OSN o klimatu - Dopady, adaptace, zranitelnost (2022)

Shrnutí nová zprávy Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu na téma Dopady, adaptace a zranitelnost (2022). Jde o příspěvek Pracovní skupiny II (WGII) k Šesté hodnotící zprávě (AR6) o klimatu....
Spravedlivá transformace: Co se povedlo v zahraničí?

Spravedlivá transformace: Co se povedlo v zahraničí?

Uhelné regiony se potýkají se strukturálními problémy, které způsobil rozmach a pád jednoho odvětví. V Česku před námi stojí výzva, jak zajistit spravedlivý odklon od uhlí. Řada regionů po celém...
Spravedlivá transformace očima místních lidí: Politická doporučení místních občanských iniciativ pro proměnu uhelných regionů

Spravedlivá transformace očima místních lidí: Politická doporučení místních občanských iniciativ pro proměnu uhelných regionů

Politická doporučení zdola pro spravedlivou transformaci obsažená v této publikaci představují konkrétní návrhy na opatření pro úspěšnou ekonomickou proměnu uhelných krajů. Tato doporučení přitom...
Uhlíková dividenda na Slovensku

Uhlíková dividenda na Slovensku

Uhlíková dividenda je poměrně nový koncept, který může podle mnoha ekonomů i environmentálních vědců představovat účinnou a spravedlivou cestu k dosažení nulových emisí. Celkové výnosy z prodeje...
Nová Dohoda

Nová Dohoda

Jak si představit cestu Česka ven z klimatické krize? Právě vydaný dokument Nová dohoda nabízí odpověď! Nová dohoda je výsledkem dlouhodobého společného dialogu lidí z řad odborné...
Změna klimatu a dezinformace v českém informačním prostoru

Změna klimatu a dezinformace v českém informačním prostoru

Dezinformace týkající se klimatu jsou v českém prostředí nejvíce využívány jako mobilizační nástroj pro kritiku Evropské unie či jako argumentační podpora pro obhajobu konspiračních teorií. Ačkoli...
Klima se mění – a co my?

Klima se mění – a co my?

Vědeckou jistotu, že lidská činnost významně přispívá ke změně klimatu, dnes už nelze zpochybnit. Máme zhruba 10 let na to, abychom předešli klimatické katastrofě a učinili zásadní opatření,...
Energetická revoluce: jak zajistit elektřinu, teplo a dopravu bez fosilních paliv

Energetická revoluce: jak zajistit elektřinu, teplo a dopravu bez fosilních paliv

Růst průměrné globální teploty v důsledku činnosti člověka – především spalování fosilních paliv – se dostává do středu veřejného a politického zájmu. Příčinou jsou především prohlubující se...
6. hodnotící zpráva IPCC, část 1: shrnutí v češtině

6. hodnotící zpráva IPCC, část 1: shrnutí v češtině

Šestá hodnotící zpráva Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC) vychází ve třech částech, které budou završeny ještě závěrečnou Syntézou. I aktuální první část zprávy, příspěvek Pracovní skupiny...
Zelená dohoda a nová Společenská zemědělská politika: kam kráčí unijní zemědělství?

Zelená dohoda a nová Společenská zemědělská politika: kam kráčí unijní zemědělství?

Změna klimatu a úbytek biologické rozmanitosti představují bezprostřední i dlouhodobé hrozby pro potravinovou bezpečnost v ČR i globálně. Sektor zemědělství se zároveň podílí na uvolňování...
Recommendations based on the workshop: Cultivating Just Transition in Central and Eastern Europe

Recommendations based on the workshop: Cultivating Just Transition in Central and Eastern Europe

Mezinárodní sympozium vytváří prostor pro sdílení příběhů spravedlivých změn několika centrálně východoevropských (CEE - Central Eastern European) regionů. Tyto zkušenosti mohou sloužit jako...
Climate Change 2021: The Physical Science Basis

Climate Change 2021: The Physical Science Basis

Zpráva, obsahující důkladné shrnutí současného pochopení klimatu, a to včetně jeho změn, dopadu lidského působení, úrovně uvědomění si možných klimatických situací v budoucnu a včetně informací o...
Zapojujeme města do klimatických řešení: Příručka pro Samosprávy a Aktivní Občan(k)y

Zapojujeme města do klimatických řešení: Příručka pro Samosprávy a Aktivní Občan(k)y

Brožura, která shrnuje možnosti, jak se města a obce mohou prakticky zapojit do ochrany klimatu. Naleznete zde informace, které vám pomohou se snižováním emisí skleníkových plynů (mitigace)...
Boosting Renewable Energy in the Visegrad Region: The Role of Businesses

Boosting Renewable Energy in the Visegrad Region: The Role of Businesses

Višegradské země - Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko - projevují velký obchodní zájem k dosažení pokrytí nákladů spotřeby elektrické energie pomocí obnovitelných zdrojů. Zatímco obchodní...
Moje uhlíková stopa

Moje uhlíková stopa

Unikátní publikace zaměřená na výpočet uhlíkové stopy průměrného obyvatele domácnosti v Praze. Vyčíslena je uhlíková stopa bydlení (spotřeby energií), dopravy, potravin, odpadů a vybraných...
2020: Volební pololetí pražské koalice - Oblast dopravy

2020: Volební pololetí pražské koalice - Oblast dopravy

Spolek AutoMat provedl na konci roku 2020 hodnocení “volebního pololetí” pražské koalice v oblasti dopravy vzhledem k plnění programového prohlášení, požadavkům na udržitelnou mobilitu a vývoj...
The Carbon Footprint of the European Union Military Sector:  A Scoping Study

The Carbon Footprint of the European Union Military Sector: A Scoping Study

Vypořádání se s globální klimatickou krizí vyžaduje razantní změny v průběhu následující dekády a dále. Všechny sektory podstupují stále narůstající kontroly ohledně snižování jejich emisí...
Tackling Energy Poverty Through National Energy and Climate Plans: Priority or Empty Promise?

Tackling Energy Poverty Through National Energy and Climate Plans: Priority or Empty Promise?

Energetická chudoba je stále zhoršujícím se problémem v EU. Téměř 34 miliónu lidí si nemůže dovolit platit za elektřinu či teplo ve svých domácnostech. Okolo 15% evropanů žije v nedostačujících...
Climate Reality Check 2020

Climate Reality Check 2020

Zpráva Climate Reality Check přináší aktuální poznatky vědy o klimatu a důsledcích, které nastanou, pokud nedojde k rychlému omezení skleníkových plynů. Zpráva shrnuje aktuální stav vědeckého...
Poškozené zdraví populace v Ústeckém kraji

Poškozené zdraví populace v Ústeckém kraji

Zdravotní stav populace pánevních okresů Ústeckého kraje se i po třiceti letech významně liší od průměru v ČR. Střední délka života u mužů i žen je o dva roky kratší,...
Klimatická změna – fenomén současnosti

Klimatická změna – fenomén současnosti

Na Zemi v současnosti dochází k významným relativně rychlým jevům a procesům, které zahrnujeme pod pojem „klimatická změna“. Jejím nejvýraznějším projevem je globální oteplování....
All-Consuming: Building a Healthier Food System for People and Planet

All-Consuming: Building a Healthier Food System for People and Planet

Organizace UK Health Alliance on Climate Change spojuje doktory, sestry a jiné zdravotníky, kteří se zasazují o prosazování reakcí na změnu klimatu, které chrání a podporují veřejné zdraví. Jejich...
Vision or division? What do National Energy and Climate Plans tell us about the EU power sector in 2030?

Vision or division? What do National Energy and Climate Plans tell us about the EU power sector in 2030?

Rapidní dekarbonizace výroby elektrické energie bude klíčovou záležitostí ke snížení globálního oteplování na 1.5°C. V tomto posudku think-tank Ember používá National Energy & Climate Plans...
EU funds for a green recovery: Recommendations to steer EU regional and recovery funding towards climate neutrality

EU funds for a green recovery: Recommendations to steer EU regional and recovery funding towards climate neutrality

Analýza s názvem „Evropské fondy pro zelené oživení“ zveřejněná Climate Action Network Europe a CEE Bankwatch Network představuje konkrétní opatření uvedené v Národních energetických a klimatických...

Analýza: Kolik ještě zbývá z „uhlíkového rozpočtu“, máme-li zamezit globálnímu oteplení o více než 1,5 ° C?

Podpisem Pařížské dohody o změně klimatu se v roce 2015 téměř všechny země zavázaly, že společně udrží nárůst globální teploty „výrazně“ pod hranicí 2°C v porovnání s obdobím před...

Změna klimatu: Výzva pro globální zodpovědnost II.

Aktualizace brožury Změna klimatu: výzva pro globální odpovědnost o analýzu Pařížské dohody - dokumentu vzešlého z COP 21, klimatické konference v Paříži v prosinci 2015. Stáhnout
  Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change

Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change

Třetí část Páté hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu. Její plná verze je ke stažení zde.
Fyzikální základy - shrnutí pro politické představitele

Fyzikální základy - shrnutí pro politické představitele

Shrnutí pro politické představitele první části Páté hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) - přeložené do češtiny. Stáhnout
Climate change 2013. The Physical Science Basis

Climate change 2013. The Physical Science Basis

První část Páté hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu. Její plná verze je ke stažení zde.
State of the Climate in 2012

State of the Climate in 2012

Studie Americké Meteorologické společnosti a Úřadu pro oceán a atmosféru hodnotí nejdůležitější aspekty klimatické změny v roce 2012: stoupající teplotu, zvedající se hladinu i salinitu oceánů,...

Co přinesly projekty v Hostětíně? 20 let na cestě k Energetické soběstačnosti

Oodborná analýza přínosů projektů z hlediska ekologického, ekonomického a sociálního. Vydal Ekologický institut Veronica. Stáhnout
Redrawing the energy-climate map

Redrawing the energy-climate map

Mezinárodní energetická agentura navrhuje 4 konkrétní opatření pro energetický sektor, která světu pomohou udržet oteplení pod 2 stupni Celsia. Zároveň upozorňuje, že i energetike se musí...
Climate Extremes, Regional Impacts, and the Case for Resilience

Climate Extremes, Regional Impacts, and the Case for Resilience

Komunity chudých lidí, kteří žijí v chudých pobřežních městech a na nízko položených místech, jsou nejvíce ohroženi dopady klimatické změny a současně nejméně schopni se na ni adaptovat,...

Bio: Zachránce klimatu?

Zpráva organizace foodwatch zaměřená na skleníkový efekt konvenčního a ekologického zemědělství v Německu na základě studie „Dopad německého zemědělství na klima“ Institutu pro ekologický...
How coal power plants make us sick

How coal power plants make us sick

Nová studie shrnuje vědecká fakta o dopadech znečištění z uhelných elektráren na zdraví Evropanů. Obsahuje jak vyčíslení ekonomických nákladů poškození zdraví, tak svědectví řady lékařů a...

Approaching a state shift in Earth´s biosphere

Skupina vědců z různých zemí světa varuje, že populační růst, dalekosáhlé devastace přírodních ekosystémů a klimatická změna mohou způsobit nevratné změny v zemské biosféře. Pokud se nepokusíme...

Změna klimatu a její dopady: hlavní hrozba 21. století

Studie Střediska bezpečnostní politiky (FSV UK) detailně shrnuje aktuální poznatky ohledně dopadů klimatické změny a rizik z toho plynoucích. Dále je pozornost věnována dopadům měnících se...

Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny a návrhy adaptačních opatření v ČR

Pod vedením Českého hydrometeorologického ústavu zpracovalo 5 českých výzkumných center studii s plným názvem Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního...

Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny a návrhy adaptačních opatření v ČR

Pod vedením Českého hydrometeorologického ústavu zpracovalo 5 českých výzkumných center studii s plným názvem Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního...

Zvláštní zpráva IPCC o extrémních událostech počasí

Český překlad shrnutí zvláštní zprávy IPCC o provázanosti etrémních událostí počasí a klimatické změny. Anglický originál shrnutí SREX byl odsouhlasen a přijat Mezivládním panelem pro klimatickou...

Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic

Studie Mezinárodního programu pro monitorování a hodnocení arktických oblastí. Zjistila, že pozitivní zpětná vazba již nyní zvyšuje rychlost oteplování arktických oblastí a tím i rychlost tání...

Vědecký průvodce skepticismem vůči globálnímu oteplování

Přehledný, srozumitelný text na odborné úrovni, do kterého přispělo více než dvacet odborníků z celého světa. Originál v angličtině napsal John Cook, český překlad pořídili Jiří Došek a Jan...

Zpráva Evropské agentury pro životní prostředí o plnění závazků z Kjótského protokolu

Nová zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA), ukazuje, že velké snížení emisí v letech 2008 a 2009 dává "evropské patnáctce" (EU 15) náskok při dosahování lepších výsledků v rámci...

Kodaňská diagnóza - zpráva světu o nových poznatcích klimatologie

Nová globální shrnující práce připravená skupinou 26 vůdčích světových badatelů v oboru klimatu. Zpráva připravená před 15. konferencí smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu...

Úspory energie 2020 - jak ztrojnásobit dopad energetických úspor v Evropě?

Studie ukazuje, jakým způsobem může EU splnit svůj závazek v oblasti energetické efektivity - snížit energetickou spotřebu o 20% do roku 2020. Autoři vyčíslují účinnost současných opatření a...

Výroční zpráva NOAA o stavu klimatu za rok 2009

Národní úřad pro oceány a ovzduší (NOAA) vydal výroční zprávu, na níž se podílelo 300 vědců ze 48 zemí světa. Potvrzuje, že v poslední dekádě dosáhlo globální oteplování největších...

Čistá energie pro rozvojové země

Rostoucí počet obyvatel naší planety, zvyšující se poptávka po energiích a klimatické změny představují zásadní ohrožení přírodních systémů, na nichž je naše civilizace závislá. Pro ochranu...
Wind Energy and Electricity Prices

Wind Energy and Electricity Prices

Analýza případových studií z Německa, Dánska a Belgie provedená poradenskou firmou Pöyry pro Evropskou asociaci větrné energetiky EWEA zaměřená na dopady větrné energie do cen elektrické energie...

Politika ochrany klimatu ČR

Politika navazuje na evropský klimaticko-energetický balíček. Obsahuje sadu konkrétních nástrojů a opatření, které povedou ke snižování produkce skleníkových plynů. Při naplnění ambiciózních cílů...

Rámcová úmluva OSN o změně klimatu

Český překlad úmluvy přijaté v roce 1992 od níž se odvíjí Kjótský protokol a další nástroje. Stáhnout

Arktida: klimatické zpětné vazby a jejich globální důsledky

Studie WWF (Světového fondu na ochranu přírody) Lidmi vyvolaná změna klimatu zasáhla Arktidu dříve, než se čekalo. Během posledních několika desetiletí se Arktida  otepluje přibližně...

G8 2009 climate scorecards

Climate performance of Canada, France, Germany, Italy, Japan, Russia, United Kingdom and United States of America. Backg round information for China, Brazil, India, Mexico and South...

Global Greenhouse Reality

A closing window of opportunity... study made by Dr. Martin Sommerkorn, Senior Climate Change Advisor from WWF Arctic Programme. Stáhnout

EmployRES - The impact of renewable energy policy on economic growth and employment in the European

Dosažení cíle EU mít 20 % energie z obnovitelných zdrojů do roku 2020 by mělo vést k vytvoření zhruba 2,8 milionu pracovních míst v odvětví obnovitelné energie a celkové přidané hodnotě ve...

The Human Face of Climate Change

Kvůli následkům klimatických změn umírá každým rokem na celém světě 315 tisíc lidí a způsobené škody jsou odhadovány na 125 miliard dolarů. 325 milionů lidí pociťuje dopady velmi citelně. Do roku...

A Climate for Recovery

Krizové balíčky pro opatření před změnou klimatu po celém světě v jednom reportu. Stáhnout

Between Poznan and Copenhagen: The climate train in the Valley of death

Dokument německé organizace Germanwatch shrnuje nejdůležitější výsledky klimatického summintu v polské Poznani 1.-12.12.2008) a nabízí výhled na jednání pro následující summit v Dánsku...

Science - Historical Warnings of Future Food Insecurity

Nová vědecká práce z časopisu Science, jež kalkulovala růst pravděpodobnosti extrémně horkých teplotních výkyvů v důsledku globálního oteplování a jeho dopady na produkci potravin. Stáhnout

Dopady měnícího se podnebí Evropy – hodnocení 2008 založené na ukazatelích

Překlad Exekutivního shrnutí zprávy EEA: Dopady měnícího se podnebí Evropy - hodnocení 2008 založené na ukazatelích. Stáhnout

Změna klimatu a voda - Technická zpráva VI Mezivládního panelu

Záznamy pozorování a klimatické projekce poskytují četná svědectví, že zdroje sladké vody jsou zranitelné a mohou být  potenciálně  silně ovlivněny změnou klimatu, se širokým rozsahem...

Cutting carbon, not economic growth: Germany's path

Do roku 2020 může Německo snížit 30 % emisí skleníkových plynů oproti roku 1990 bez omezení ekonomického růstu... Stáhnout

Summary for Policymakers of the Synthesis Report

.. of the IPCC 4th Assessment Report DRAFT COPY 16 NOVEMBER 2007, This Synthesis Report is based on the assessment carried out by the three Working Groups of the IPCC. It provides an integrated...

Climate Change 2007: Climate Change Impacts, Adaptation and Vulnerability

Změna klimatu 2007: Dopady klimatických změn, adaptace a zranitelnost. Toto shrnutí představuje klíčové politicky významné závěry Pracovní skupiny II ke Čtvrté hodnotící zprávě Mezivládního panelu...

Climate Change 2007: The Physical Science Basis

Změna klimatu 2007: Vědecké aspekty. Příspěvek Pracovní skupiny III ke čtvrté hodnotící zprávě IPCC. Toto shrnutí pro politické činitele bylo oficiálně schváleno na 10. zasedání Pracovní skupiny I...

Nuclear Energy and Climate Change

Jaderná energie a změna klimatu. Autor: Felix Chr. Matthes. Mýty a realita jaderné energie – Nuclear Issues Paper No. 6. Stáhnout

Climate change and a European low-carbon energy system

Změna klimatu a evropský nízkouhlíkový energetický systém. Autor: Evropská agentura pro životní prostředí. Tato zpráva představuje posouzení možných cest pro snižování emisí skleníkových plynů...

Climate Solutions: The WWF Vision for 2050

Paper prepared for WWF’s Global Energy Task Force by Karl Mallon, Greg Bourne and Richard Mott. This WWF report seeks to answer the question: “Is it technically possible to meet the growing global...

Air pollution and climate change policies in Europe

Evropská politika v oblasti znečištění vzduchu a klimatických změn zkoumající provázanost a přidanou hodnotu společného postupu. Autor: Evropská agentura pro životní prostředí. Stáhnout

Jaderná energie a klimatické změny

Autor Felix Chr. Matthes se ve své studii, kterou zpracoval v roce 2005 pro nadaci Heinrich-Böll-Stiftung, zabývá úlohou výroby energie z jádra při řešení klimatických změn. Stáhnout

Frameworks & Proposals

Rámcové plány a návrhy. Stručné zhodnocení některých důležitých rámcových plánů a návrhů týkajících se klimatu, které si všímá zejména jejich přiměřenosti a spravedlivosti. Autoři: Paul Baer &...

Zero Carbon Britain an Alternative energy strategy

Zero Carbon Britain a alternativní energetická strategie. Centrum pro alternativní technologie (CAT) ve Walesu vydalo prohlášení a spustilo internetové stránky s názvem zerocarbonbritain, v nichž...