fbpx
Výsledky výzkumu - Vědomosti a postoje mládeže týkající se změny klimatu

Výsledky výzkumu - Vědomosti a postoje mládeže týkající se změny klimatu

Změna klimatu se v posledních pěti letech stala pro Evropany vůbec nejžhavějším globálním tématem.[1] V Česku je přesto vyhodnocovaná mezi nejvážnějšími světovými problémy nejmenším podílem občanů (45%) ze všech států Evropské unie. Naše země rovněž patří k těm, kde se lidé cítí o změně klimatu nejméně informovaní.[2]

Zvláště v porovnání s Velkou Británií, kde má téma změny klimatu již po dlouhou dobu výrazné místo ve společenské diskusi, se z rozboru volně přístupných dokumentů ukazuje zanedbatelná snaha českých
odborníkůkultivovat domácí veřejnou debatu, téměř úplná nepřítomnost tématu ve školní výuce a nezájem politické scény se tématem vážně zabývat. [3] Z předešlých studií a výzkumů přitom vyplývá, že právě informovanost o problému, kterou mohou zprostředkovat především tyto instituce, má výrazný vliv na postoje a jednání lidí.[4] Jak současnou situaci změnit? Především mladí a vysokoškolsky vzdělaní lidé mají k tématu nejblíže, a proto se zdá nejefektivnější snažit se českou veřejnost dostat z této zaostalosti právě s jejich přispěním. [5]

Průzkum provedený na nereprezentativním vzorku 510 bakalářských studentů Fakulty sociálních studií v Brně, 283 studentech především brněnských středních škol a statisticky neprůkazném vzorku 76  bakalářských studentů britských vysokých škol nelze jednoduše zobecnit, přesto ale potvrzuje určující roli informovanosti na postoje lidí ke změně klimatu.

Studentky a studenti, kteří dobře rozumí změně klimatu, častěji spoléhají na vědecké zdroje a usilují o formování vlastního názoru. Tito lidé jsou rovněž častěji orientovaní nematerialisticky, změnu klimatu hodnotí záporněji a pociťují za ni větší osobní odpovědnost. Ačkoli průměrně nejsou studentky v tématu lépe orientovány, jejich pocit vlastní odpovědnosti  je větší, než-li u studentů. **Vzhledem k věcnému položení testových otázek, nejsou odpovědi studentů zkresleny jejich sebeprojekcí a především u středoškolských studentů ukazují na téměř naprostou neznalost problematiky změny klimatu. Nejdůvěryhodnějšími zdroji informací o klimatické změně pro studenty jsou vědci, neziskové organizace a rodina. Studenti naopak projevují nedůvěru v politiky, především pak v postoje Václava Klause.

Srovnání studentů Fakulty sociálních studií a studentů britské University of Salford, University of  Huddersfield a The University of Edinburgh není vzhledem k nízkému počtu britských respondentů statisticky průkazné. Vliv mediálních zdrojů, vědeckých autorit, politiků a státní správy se ve Velké Británii ukazuje jako větší, než v České republice. Dotazovaní studenti britských škol se cítí být více osobně odpovědní za svůj podíl na existenci změny klimatu. Tento fakt zřejmě nelze vysvětlit pouze jejich větším podílem na příčinách změny klimatu, ale je třeba počítat i s vlivem veřejné debaty, školní výuky a výchovy.[7]

S odkazem na srovnání vlivů působících v britském a českém veřejném prostoru lze říci, že pro zvýšení povědomí o změně klimatu a s ním i pocitu vlastní odpovědnosti, které jsou mezi českou mládeží nesmírně nízké, by mohlo mít podstatný efekt rozšíření výuky tématu změny klimatu především na
středních školách a růst vlivu české odborné veřejnosti na podobu celospolečenské debaty o klimatických změnách.[8]

kompletní výzkumná práce je volně k dispozici na http://klima.czweb.org

Jan Skalík, jan.skalik(zavinac)gmail.com, 00420 607 185 686

------------------------------

[1] European Commission, 2008. Special Eurobarometer 295/EB69.2/2008. Attitudes of European citizens towards the environment.

[2] European Commission. 2008. Special Eurobarometer. 300/EB69.2/2008. Europeans' attitudes towards climate change.

[3] Skalík, J. 2009. Vědomosti a postoje mládeže týkající se změny klimatu. Brno: MU. kapitoly 2.4 a 2.5

[4] Ajzen, I. 1991. Theory of Planned behaviour. Amherst: University of Massachusetts. Warnars, L. 2008. Aware of the Environment? Or the Environment is aware? Nijmegen: Radboud University.

[5] European Commission. 2008. Special Eurobarometer. 300/EB69.2/2008. Europeans' attitudes towards climate change.

[6] Skalík, J. 2009.  Vědomosti a postoje mládeže týkající se změny klimatu. Brno: MU. kapitoly 4.1 a 3.6

[7] Skalík, J. 2009. Vědomosti a postoje mládeže týkající se změny klimatu. Brno: MU. kapitola 3.7

[8] Skalík, J. 2009. Vědomosti a postoje mládeže týkající se změny klimatu. Brno: MU. kapitola 5

Vytisknout