fbpx
Voda nad zlato: Vodohospodářství mezi veřejným zájmem a soukromým ziskem v čase klimatické krize

Voda nad zlato: Vodohospodářství mezi veřejným zájmem a soukromým ziskem v čase klimatické krize

Voda coby zdroj nezbytný pro lidský život představuje lakmusový papírek, jehož prostřednictvím lidstvo mnohokrát v minulosti bylo nuceno přehodnotit své dosavadní praxe, ať už v rámci společenské...
Významné hrozby pro energetickou tranzici spojené s kritickými surovinami

Významné hrozby pro energetickou tranzici spojené s kritickými surovinami

Postupné navyšování podílu obnovitelných zdrojů energie (OZE), přechod k elektromobilitě, úspory energií i snižování energetické intenzity s sebou přináší nesporná rizika pro energetickou bezpečnost...
Jak na solární elektrárny v obci

Jak na solární elektrárny v obci

Tato brožura vznikla v rámci projektové pracovní skupiny pro sdílení know-how Unie komunitní energetiky. Významně se na ní podílely organizace Frank Bold, Hnutí DUHA a EkoWATT.  Až 80 %...
Výroba biopaliv a její dopady na českou krajinu

Výroba biopaliv a její dopady na českou krajinu

Studie Martina Abela, kterou vydal v září 2022 Klima tým Asociace pro mezinárodní otázky. Současná vláda stojí před úkolem na jednu stranu budovat obnovitelné zdroje energie, na stranu druhou...
Progresivní redistribuce výnosů ze zdanění energie a emisních povolenek

Progresivní redistribuce výnosů ze zdanění energie a emisních povolenek

Loni v létě byl Evropskou komisí představen balíček legislativních návrhů Fit for 55. Ten má umožnit splnění společného unijního závazku snížit emise skleníkových plynů o 55 % ve srovnání s rokem...
Budoucnost je feministická: Gender a intersekcionalita v českém klimatickém hnutí

Budoucnost je feministická: Gender a intersekcionalita v českém klimatickém hnutí

Genderová rovnost a intersekcionalita jsou témata, která jsou v českém klimatickém hnutí poměrně nová a postupně se dostávají do povědomí aktérek a aktérů v návaznosti na průběžně se utvářející...
Pojišťovny a energetika na rozcestí: krmení fosilního monstra, nebo čistá energie svobody?

Pojišťovny a energetika na rozcestí: krmení fosilního monstra, nebo čistá energie svobody?

Ocitli jsme se na historické křižovatce. Klimatická krize, pandemie nemoci COVID-19 i probíhající ruská agrese na Ukrajině vykolejily společnost z běžného fungování a nastolily nové otázky o našem...
Spravedlivá transformace: Co se povedlo v zahraničí?

Spravedlivá transformace: Co se povedlo v zahraničí?

Uhelné regiony se potýkají se strukturálními problémy, které způsobil rozmach a pád jednoho odvětví. V Česku před námi stojí výzva, jak zajistit spravedlivý odklon od uhlí. Řada regionů po celém...
Spravedlivá transformace očima místních lidí: Politická doporučení místních občanských iniciativ pro proměnu uhelných regionů

Spravedlivá transformace očima místních lidí: Politická doporučení místních občanských iniciativ pro proměnu uhelných regionů

Politická doporučení zdola pro spravedlivou transformaci obsažená v této publikaci představují konkrétní návrhy na opatření pro úspěšnou ekonomickou proměnu uhelných krajů. Tato doporučení přitom...
Nová Dohoda

Nová Dohoda

Jak si představit cestu Česka ven z klimatické krize? Právě vydaný dokument Nová dohoda nabízí odpověď! Nová dohoda je výsledkem dlouhodobého společného dialogu lidí z řad odborné...
Změna klimatu a dezinformace v českém informačním prostoru

Změna klimatu a dezinformace v českém informačním prostoru

Dezinformace týkající se klimatu jsou v českém prostředí nejvíce využívány jako mobilizační nástroj pro kritiku Evropské unie či jako argumentační podpora pro obhajobu konspiračních teorií. Ačkoli...
Klima se mění – a co my?

Klima se mění – a co my?

Vědeckou jistotu, že lidská činnost významně přispívá ke změně klimatu, dnes už nelze zpochybnit. Máme zhruba 10 let na to, abychom předešli klimatické katastrofě a učinili zásadní opatření,...
Energetická revoluce: jak zajistit elektřinu, teplo a dopravu bez fosilních paliv

Energetická revoluce: jak zajistit elektřinu, teplo a dopravu bez fosilních paliv

Růst průměrné globální teploty v důsledku činnosti člověka – především spalování fosilních paliv – se dostává do středu veřejného a politického zájmu. Příčinou jsou především prohlubující se...
6. hodnotící zpráva IPCC, část 1: shrnutí v češtině

6. hodnotící zpráva IPCC, část 1: shrnutí v češtině

Šestá hodnotící zpráva Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC) vychází ve třech částech, které budou završeny ještě závěrečnou Syntézou. I aktuální první část zprávy, příspěvek Pracovní skupiny...
Zelená dohoda a nová Společenská zemědělská politika: kam kráčí unijní zemědělství?

Zelená dohoda a nová Společenská zemědělská politika: kam kráčí unijní zemědělství?

Změna klimatu a úbytek biologické rozmanitosti představují bezprostřední i dlouhodobé hrozby pro potravinovou bezpečnost v ČR i globálně. Sektor zemědělství se zároveň podílí na uvolňování...
Zapojujeme města do klimatických řešení: Příručka pro Samosprávy a Aktivní Občan(k)y

Zapojujeme města do klimatických řešení: Příručka pro Samosprávy a Aktivní Občan(k)y

Brožura, která shrnuje možnosti, jak se města a obce mohou prakticky zapojit do ochrany klimatu. Naleznete zde informace, které vám pomohou se snižováním emisí skleníkových plynů (mitigace)...
Moje uhlíková stopa

Moje uhlíková stopa

Unikátní publikace zaměřená na výpočet uhlíkové stopy průměrného obyvatele domácnosti v Praze. Vyčíslena je uhlíková stopa bydlení (spotřeby energií), dopravy, potravin, odpadů a vybraných...
2020: Volební pololetí pražské koalice - Oblast dopravy

2020: Volební pololetí pražské koalice - Oblast dopravy

Spolek AutoMat provedl na konci roku 2020 hodnocení “volebního pololetí” pražské koalice v oblasti dopravy vzhledem k plnění programového prohlášení, požadavkům na udržitelnou mobilitu a vývoj...
Climate Reality Check 2020

Climate Reality Check 2020

Zpráva Climate Reality Check přináší aktuální poznatky vědy o klimatu a důsledcích, které nastanou, pokud nedojde k rychlému omezení skleníkových plynů. Zpráva shrnuje aktuální stav vědeckého...
Poškozené zdraví populace v Ústeckém kraji

Poškozené zdraví populace v Ústeckém kraji

Zdravotní stav populace pánevních okresů Ústeckého kraje se i po třiceti letech významně liší od průměru v ČR. Střední délka života u mužů i žen je o dva roky kratší,...
Klimatická změna – fenomén současnosti

Klimatická změna – fenomén současnosti

Na Zemi v současnosti dochází k významným relativně rychlým jevům a procesům, které zahrnujeme pod pojem „klimatická změna“. Jejím nejvýraznějším projevem je globální oteplování....

Změna klimatu: Výzva pro globální zodpovědnost II.

Aktualizace brožury Změna klimatu: výzva pro globální odpovědnost o analýzu Pařížské dohody - dokumentu vzešlého z COP 21, klimatické konference v Paříži v prosinci 2015. Stáhnout
Fyzikální základy - shrnutí pro politické představitele

Fyzikální základy - shrnutí pro politické představitele

Shrnutí pro politické představitele první části Páté hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) - přeložené do češtiny. Stáhnout

Co přinesly projekty v Hostětíně? 20 let na cestě k Energetické soběstačnosti

Oodborná analýza přínosů projektů z hlediska ekologického, ekonomického a sociálního. Vydal Ekologický institut Veronica. Stáhnout

Bio: Zachránce klimatu?

Zpráva organizace foodwatch zaměřená na skleníkový efekt konvenčního a ekologického zemědělství v Německu na základě studie „Dopad německého zemědělství na klima“ Institutu pro ekologický...

Změna klimatu a její dopady: hlavní hrozba 21. století

Studie Střediska bezpečnostní politiky (FSV UK) detailně shrnuje aktuální poznatky ohledně dopadů klimatické změny a rizik z toho plynoucích. Dále je pozornost věnována dopadům měnících se...

Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny a návrhy adaptačních opatření v ČR

Pod vedením Českého hydrometeorologického ústavu zpracovalo 5 českých výzkumných center studii s plným názvem Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního...

Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny a návrhy adaptačních opatření v ČR

Pod vedením Českého hydrometeorologického ústavu zpracovalo 5 českých výzkumných center studii s plným názvem Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny v sektorech vodního...

Zvláštní zpráva IPCC o extrémních událostech počasí

Český překlad shrnutí zvláštní zprávy IPCC o provázanosti etrémních událostí počasí a klimatické změny. Anglický originál shrnutí SREX byl odsouhlasen a přijat Mezivládním panelem pro klimatickou...

Vědecký průvodce skepticismem vůči globálnímu oteplování

Přehledný, srozumitelný text na odborné úrovni, do kterého přispělo více než dvacet odborníků z celého světa. Originál v angličtině napsal John Cook, český překlad pořídili Jiří Došek a Jan...

Kodaňská diagnóza - zpráva světu o nových poznatcích klimatologie

Nová globální shrnující práce připravená skupinou 26 vůdčích světových badatelů v oboru klimatu. Zpráva připravená před 15. konferencí smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu...

Čistá energie pro rozvojové země

Rostoucí počet obyvatel naší planety, zvyšující se poptávka po energiích a klimatické změny představují zásadní ohrožení přírodních systémů, na nichž je naše civilizace závislá. Pro ochranu...

Politika ochrany klimatu ČR

Politika navazuje na evropský klimaticko-energetický balíček. Obsahuje sadu konkrétních nástrojů a opatření, které povedou ke snižování produkce skleníkových plynů. Při naplnění ambiciózních cílů...

Rámcová úmluva OSN o změně klimatu

Český překlad úmluvy přijaté v roce 1992 od níž se odvíjí Kjótský protokol a další nástroje. Stáhnout

Arktida: klimatické zpětné vazby a jejich globální důsledky

Studie WWF (Světového fondu na ochranu přírody) Lidmi vyvolaná změna klimatu zasáhla Arktidu dříve, než se čekalo. Během posledních několika desetiletí se Arktida  otepluje přibližně...

Dopady měnícího se podnebí Evropy – hodnocení 2008 založené na ukazatelích

Překlad Exekutivního shrnutí zprávy EEA: Dopady měnícího se podnebí Evropy - hodnocení 2008 založené na ukazatelích. Stáhnout

Změna klimatu a voda - Technická zpráva VI Mezivládního panelu

Záznamy pozorování a klimatické projekce poskytují četná svědectví, že zdroje sladké vody jsou zranitelné a mohou být  potenciálně  silně ovlivněny změnou klimatu, se širokým rozsahem...

Jaderná energie a klimatické změny

Autor Felix Chr. Matthes se ve své studii, kterou zpracoval v roce 2005 pro nadaci Heinrich-Böll-Stiftung, zabývá úlohou výroby energie z jádra při řešení klimatických změn. Stáhnout